Blog Arşivleri

Tarikat,mürid,tac-i Devlet,hirka,ahlak

Bismişah Allah Allah
BİR HAKİKAT KALMAASIN ALLAH’IM DÜNYADA NİHAN
Allah İki Denizi birbiriyle kavuşmak üzere bırakı verdi.Aralarında Birbirine karışmamak üzere bir engel vardır.O iki denizden inci ve Mercan çıkar.
MAnası :Alevilikte:İki Deniz Murat Aliyyülmürteza ve Fatımetüzzehra ,Aradaki haddş fasıl Muhammed Mustafa,o iki denizden çıkan inci ve mercanda Hasan ve Huseyin (a.s)dır.
Mutasavvifeye görede Mehcamaul Mahreyn (iki Denizin birleştiği yer )den kasıt :kalb-i Mürşit ile kalb-i Talip,(yeltekıyandan)dan murat : iki Gönül bir olmak.(beynehüma berzehun la yebgıyan)dan Murat: Mürşit ile talip beyninde zuhur eden ehvale süluk.İki inciden Murat ise : meratibi ve sohbet-i tahkik.

MÜRİDİN İNANCLARI
Sual : Mertlik Nedir ?
Cevab : Piri Gördüm ,mert oldum .
Sual : Zindelik Nedir?
Cevap :Mürşit Demiyle Zinde oldum .
Sual : Azalarında ne vardır?
Cevap : Başımda Tac-ı Devlet ,Alnımda namaz-ı taat,Kanımda Feth-i Kudret,Gözümde nuru vilayet,kulağımda gülbank-i Muhammed ,Burnumda rayia-i muhabbet,ağzımda İmam-i Şehadet,göğsümde Kur’an,ı Hikmet,Elimde dest-i velayet,Belimde Kemer-i Hidayet,Dizimde Dem-i hizmet ,ayağımda erkan-ı tarikat ,ardımda Ecel ,önümde Kısmet….(Canlar Örneğin Tac-ı Devlet : Devlet Tacı demektir,yada Nuru vilayet vilayet nuru demektir.Anlamamazlık olmasın )

TARİKAT.Hakkında
Tarikatın şartları :kabul,muhabbet,rıza,hizmet,Kalp rabtı.
tarikatın ahkamı:Marifet,sahavet,yakîn ,sıtk,tevekkul,tefekkür,
Tarikatın erkanı : İlim ,hilm,sabır,şükür,hüsn-ü hulk,ihlas-rıza
Tarikatın binası:Tovbe,teslim,zühd takva,kanaat.
Tarikatın vacipleri:İradet,havf,zikr,Dünya terki,terk-i hava.
Tarikatın farzları:Uzlet,gına-i kalp,şevk,ihsan.
TAÇ HAKKINDA

İmam Cafer buyururki : Hazreti Muhammed’e Cebrail’in Getirdiği nurdan taç on iki tereklidir.On iki terek,insanda bulunan on iki mezmun huyu terk etmektir.Tacın Kubbesinde ,oniki terekin birleştiği yere nokta-i Hakikat derler.Zatı ahadiyetin Vahdaniyetine işarettir.
Tacın İmanı:Hakikat menzilidir.
Kelimesi:Tekbirdir.
Kalbi:Pirdir.
Farzı :Muhabbettir.
Sünneti: Hizmettir.
Guslü:Yaramaz adamdan ırak olmaktır.
Kilidi:Müşkül Halletmektir.
Hayatı :Pak Tutup erlik ile giymektir.
Mematı:Halk Eline vermektir.
Üstüvası:Alemi Süflinden alemi Ulviye tahvil.
Canı:Başta Görünmek
Aslı : Terk-i Dünya
Fer’i:Avamdan Ayrılmak

HIRKA HAKKINDA
Hırka Hz.Muhammed’e Miraç’ta giydirilmiştir.O da Ali’ye.Ali’de Hasan Basri’ye giydirmiştir.Hırka Giyebilmek için ayıp örtücü olmak,yani ayıp görmemek şarttır.
Hırkanın İmanı:Mürşidini sevindirmek
Kalbi:Pir.
Zahiri:Her Nesneyi seyretmek.
Batını :Edep
Guslü: Dünyayı Terk
Namazı :Hakkına Kail olmak
Farzı:Mürşide Muhabbet.
Sünneti:Hizmet.
canı:Tekbir.
Üstüvası: Didar.
İçi:Hakikattır

Yakasında yazılı olanlar:Ya Sabur,Ya Şekur,Ya Halim,Ya Kerim
İçinde Yazılı Olanlar: Ya Vahit,Ya Ehad,Ya Samed,Ya Ferd,
Ardında Yazılı olanlar:Ya Halik,Ya Vekil,Ya Veliy,Ya Şehid.

Ahlak Desturları:

Talkini mütaakıp.mürşidin, müride verdiği öğütler:
Yolunu bil,Rehberini Peder bil,Mürşidini Pirin varisi bil,Yalan Söyleme,Haram yeme,Şehvetperest olma,Zina ve Livata etme,Kin Kibir tutma,Gıybet Etme,Haset Eyleme,Gördügünü ört Görmediğini söyleme.Elinle Koymadıgını Alma ,Elin Ermediği yere el sunam,Sözün geçmediği yerde söz söyleme.İbret ile bak,hilm ile söyle.Küçüğüne izzet ,büyüğüne Hizmet eyle,Oniki İmam’ı,on dört Masum,nuru vahit bil.Bunları hak olarak tanı.Her yerde Hakkı hazır bil.Her nereye Nazar edersen Hakka nazar eyle.Haktan Ayrı bir seye bakma .İkrarını saf eyle.Hakkı özünde mevcut bil.Erenler Esrarına Agah ol.Tarikatta sabit kadem,şeriata üstüvar,marifette payidar,Hakikatte sakin ol.Mürşidi Hakiki Muhammed Mustafayı,Rehberi Hakiki Şahı Merdan Ali bil.Eveli Hüü Ahiri Hüü
Gerçek Erenler Demine Hüüüü..
TAÇ HAKKINDA

İmam Cafer buyururki : Hazreti Muhammed’e Cebrail’in Getirdiği nurdan taç on iki tereklidir.On iki terek,insanda bulunan on iki mezmun huyu terk etmektir.Tacın Kubbesinde ,oniki terekin birleştiği yere nokta-i Hakikat derler.Zatı ahadiyetin Vahdaniyetine işarettir.
Tacın İmanı:Hakikat menzilidir.
Kelimesi:Tekbirdir.
Kalbi:Pirdir.
Farzı :Muhabbettir.
Sünneti: Hizmettir.
Guslü:Yaramaz adamdan ırak olmaktır.
Kilidi:Müşkül Halletmektir.
Hayatı :Pak Tutup erlik ile giymektir.
Mematı:Halk Eline vermektir.
Üstüvası:Alemi Süflinden alemi Ulviye tahvil.
Canı:Başta Görünmek
Aslı : Terk-i Dünya
Fer’i:Avamdan Ayrılmak

eyvallah dermani can..

Eğer sual etseler ki “” gökten kaç tac indi ?””

Cevap ver ki “” yedi taç indi “”

Evvel adem Safiyulla ak indi..
İkinci Nuh Nebiye ak indi..
Üçüncü Halil İbrahime siyah indi..
Dördüncü, Musaya sarı indi..
Beşinci, İsaya gök indi..
Altıncı, Hazreti Resule yeşil indi..
Yedinci, Emirül Müminin hazretlerine kırmızı indi..

Eğer sual etseler ki, Tac Nedir ?

Cevap ver ki, ihsandan ibarettir.. ve İhsanda insanın vucüdundadır..

Tacın Farzı Pirdir.. Pirin sohbetini tutmak ve pire hizmet etmektir.. Tacın sünneti pire itaat etmektir.. Tacın aslı istiğfar etmektir.. Ve müsahibiyle günahına tövbe etmektir.. Tacın Fer’i cahille sohbetten uzak durup, ahlaksız kadından sakınmaktır..

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû