İçki’nin Alevi-Bektaşi İslam İnancındaki Yeri

Bektaşi Ayin-i Cem’lerinde sembolik olarak dem (RAKI) alınır. Şarap içilmez.

Bektaşilerin irşat yeri genellikle sofralardır. Sofrada dem almak asla herkesin istediği kadar içmesi şeklinde değildir.

Sofrayı idare eden Dede-Baba dem almadan kimse dem almaz. “aşk olsun” diye müsade etmeden asla yemeğe içkiye el sürülmez. her şey disiplin içinde yapılır.

Bektaşilikte saglık problemi hariç, hiç dem almayana da nasip verilmez, çok dem alan çevreyi rahatsız edecek kadar nefsine hakim olmayana da nasip (dem) verilmez.

Bektaşilikte ağızdan alınanın hiç önemi yoktur, kulaktan alınan dem önemlidir. o da sohbettir. Ağızdan alınan mideye tesir eder, kulaktan alınan akla ve gönüle tesir eder..

Dem’in fazla alınması nefse düşkünlüğün en somut örneğidir.

Nefsin terbiyesi ile özel olarak uğraşmaz, ruhun yüceltilmesine çalışılır, ruhun yüceltilmesi ise zaten nefsin dizginlenmesi ile mümkündür…

[B]ALLAH EYVALLAH ŞEYHEN İLALLAHHAYIRLAR FETOLA , ŞERLER DEF OLA HAK-MUHAMMED-ALİ YOL GÖSTERENİMİZ OLA

Gerçekleri söylemeyen, dine yeni hükümler ekleyen halkı yanıltan “Hakkikati bile bile ve mazereti olmaksizin soylemeyen dilsiz seytandir” Bilerek yada bilmeyerek bütün yanlışlarından ve hatalarımdan Allah’a sığınırım…

Kur’an’nın konu ile ilgili ayetleri incelendiğinde, tam ve doğru tesfirlerde…

“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.” (Bakara/219)

“Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide/90-91)

İçki kısmı “aşırıya kaçan” olacak)

İçkinin tam olarak yasaklanmadığı, fakat tamamen de helal kılınmadığı burada düşünülmesi ve açıklanması gereken bir durum bulunduğu açıktır.

İçki: kişinin düşünme kabiliyetini yitirene kadar içmesi durumunda yada ailesinin geçimini rızkını tehlikeye atacak şekilde içmesi veyahut ta; içki sonucu çevresine zarar vermesi durumunda HARAMDIR. bu basit çıkarımı Ayetlerden de anlayabilirsiniz…

Yine konuyla ilgili Hadisler incelendiğinde de…

***” peygamber bir gece mekke sokaklarında dolaşıyordu… Bir meclisten içeri girdi. İçerde içki içiliyordu hoş bir ortam vardı.. sohbete eşlik etti selam verdi selam aldı çıktı… Başka bir gün tekrar bir meclise girdi. İnsanların Ahlaka ters bir şekilde kadınlı erkekli bir şekilde adaba aykırı davranışları gördü.. kavga ve kargaşaya tanık oldu. Peygamber selam vermedi yüzünü çevirip meclisi terk eyledi…”

Degerli Canlar, gerek hadisler ve gerekse yukarıdaki hadisler incelendiğinde… ve şu soruyu sorduğumuzda “İçki neden haramdır?

Yukarıda sıraladığım nedenlerle haram kılınmıştır. Peki O zaman aşırıya gitmeden alınan dozunda olan içki de buna dahil midir? Yoksa içki tümüyle islam dininde yasak mıdır? Sanırım açık ayetlerden ve hadislerden, anlaşıldığı üzere dozunda alınan , bektaşi deyimiyle “dem niyetine” alınan içki helaldir…

Yine Sizin verdiğiniz Ehl-i Beyit imamları da, aşırı şekilde alınan içkiye ve bunun yol açtığı kötü durumlara dikkat cekmiş bu şekilde alınan içkinin haram olduğunu belitmişlerdir. burada bir çelişkimiz yok….

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah akılları korumak için şarap içmenin terkedilmesini farz kılmıştır.” Nehc’ul-Belağa, 252. hikmet

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sürekli şarap içen kimse aziz ve celil olan Allah’ı bir putperest gibi karşılar.” Kendisine, “Sürekli şarap içen kimdir?” denilince şöyle buyurmuştur: “Her şarap bulduğunda içen kimsedir.” el-Hisal, 632/10

Degerli Can, dikkat et “sürekli içen ” diyor

İmam Ali (a.s): “İmtihan üç şeydir: Kadını sevmek ki bu şeytanın kılıcıdır; şarap içmek ki bu da şeytanın tuzağıdır; dirhem ve dinarı sevmek ki bu da şeytanın okudur. Her kim kadınları severse, hayatından nasiplenemez; her kim (alkollü) içecekleri severse, cennet kendisine haram olur ve her kimde dirhem ve dinarı severse, dünyanın kulu olur.” [15]el-Bihar, 73/140/12

Doğrudur. içki dikkat edilmez ise , mümtelası olursa her kötülüğün kilidini açandır..

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dünyada sarhoş edici şeyleri kanasıya içen kimse, susuz olarak ölür, susuz olarak haşrolur ve susuz olarak cehenneme girer.” Sevab’ul-A’mal, 290/5

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah şarabı içenin aklını değiştirmesi, şarap içeni aziz ve celil olan Allah’ı inkara sürüklemesi, Allah’ı ve elçilerini iftiraya sevketmesi, fesat ve cinayet gibi diğer bir çok kötülüklere sebep olması sebebiyle haram kılmıştır.” Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), 2/98/2

İŞTE İÇKİNİN HARAM olduğu durumlar bunlardır. Yoksa Bektaşi erkanında alınan “dem” in haramlığı ya da dozunda alınan içki haram değildir.

ALLAH EYVALLAH, ŞEYHEN İLALLAHÖncelikle belirtmek gerekir ki…

Olmayanı dindenmiş gibi göstermek.. Halkı din ile aldatmak ve dine ilave yapmak.. Günahların en büyüğüdür..

Bizlere düşen gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koymak… Seçimi Bireylere bırakmaktır…

İçkikin haramlığı noktasında.. gerek sünni ve gerekse alevi-bektaşi islam anlayışının hem fikir olduğu noktalar şunlardır..

1- Kişi içki içtiğinde kendisine.. çevresine… zarar veriyorsa… HARAMDIR.

2- Kişi akli unsurlarını kaybedecek derecede Aşırıya kaçıyorsa HARAMDIR.

3- Kişi bakmakla hükümlü olduğu kimselerin rızkını içki içerek harcıyorsa HARAMDIR.

Zaten Forum konusu incelendiğinde içkiyle ilgili yasaklamaların çoğunluk yukardaki gerekçelere dayandırıldığı kolaylıkla görülür…

Fakat bunun ötesinde içkinin tamamen yasaklandığını kati bir şekilde söylemek mümkün değildir… Bu konuda gerek Kutsal Kitapta kesinlik bulunmadığı gibi.. İslam alimlerince de fikir birliği yoktur.. Bunu geçmiş mesajları inceleyen herkes görecektir.

Yine Hatem-i Enbiya Muhammed Mustafa’ya kadar bütün peygamber’lerin içki içtikleri bilinmektedir.. bunu saklamak ve yalandır demek iftiranın ta kendisidir…. Şimdi Allah’ın Peygamberimize kadar bütün peygamberlere içkiyi helal ettiği ve sonradan yasakladığını savunmak.. Allah’ı hata yapan.. ve yanlışından dönen bir konuma sokar ki.. Bizim inandığımız Allah Tüm hatalardan ve yanlışlıklardan Münezzehtir… O hata yapmayan yanlış yapmayandır..

Yine Uhud savasında Hz. Hamza’ da dahil.. islam askerlerinin bir çoğunun savaşa içkili gittikleri de sağlam hadis kaynaklarınca bilinmektedir… Bunda da şüphe yoktur… İçki’nin kısmen yasaklandığı ayetin hangi olay üze indiği ise bir önceki mesajda ortaya konmuştur…

Konuya öncelikle Kur’an açısından bakarsak…

Kur’an ‘ın içkiyle ilgili ayeti yoruma açıktır “…. Ey iman edenler İçkide düşünülmeyecek kadar çok fayda, düşünülemeyecek kadar da zarar vardır. zararı yararından fazladır.”

Dikkat edin açıkça yasaklama bulunmaz..Bu ayete dayanarak…

” İçen kimse kafirdir dinden çıkmıştır” demek hiç kuşkusuz Günahların en büyüğüdür…

Sünnet açısından konuya bakarsak; Peygamber’imizden önceki peygamberlerin içki içtikleri (İsa peygember, Musa peygamber, Davut peygamber…) bilinmektedir

İslam tarihi açısından konuya baktığımızda ise, Mekke’nin fethine kadar müslümanlarında içki içtikleri hatta uhut savasına müslümanların içkili gittikleri bilinmektedir.

Yine güvenili hadis kaynaklarında da konuyla ilgili çesiyli hadisler vardır. Salihin Buhari’den;

” Peygamber bir gece mekke sokaklarında dolaşıyordu… Bir meclisten içeri girdi. İçerde içki içiliyordu hoş bir ortam vardı.. sohbete eşlik etti selam verdi selam aldı çıktı… Başka bir gün tekrar bir meclise girdi. İnsanların Ahlaka ters bir şekilde kadınlı erkekli bir şekilde adaba aykırı davranışları gördü.. kavga ve kargaşaya tanık oldu. Peygamber selam vermedi yüzünü çevirip meclisi terk eyledi…” Bu olaydan sonra içki ile ilgili ayet indi…

Konuyu inceleyen islam alimleri peygamberin sadece kötülüklere meydan veren meclistekilere mi içkiyi haram kıldığı yoksa tüm müslümanlara mı haram kıldığı konusunda tereddütte kalmışlardır.

Konu ile ilgili en büyük tartışma Alevi inancında olan İbn-i Sina ile İmam Gazali arasında geçmiştir;

İbn-i Sina içkinin haramlığı ve helallığı konusunda mantıksal çıkarımlarda bulunmuştur. içkinin, aşırı kullanılan her madde gibi düşünülmesi gerektini savunmuştur. yani bir kimse eğer ki ailesinin nafakasını , geçimini kendi zevki sefası için içkiye ayırırsa bu kul hakkına girer. burada içilen içki haramdır. yine bedene zarar verecek şekilde içilen, özellikle aklı devreden çıkarıp , düşünme kabiliyetini tümünden kaybetmesine neden olacak şekilde içilen içki haramdır.

Bunun dışında alınacak içkinin ise helallığını savunmuştur.

İmam Gazali ise, insanın , her insanın nefsine hakim olamayacaığını, nerede duracağını bilemeyeceğini savunmuştur bu nedenle içkinin tümden haram kılınması yönünde fetva vermiştir.

Ayrıca İbn-i Sina sürekli içki alması nedeniyle kafirlikle suçlamış , hapse dahi attırmıştır…

Yine Hayyam’a Kulak verelim…

”Kaba yobazlık ve tövbe yazısını çizeceğim.
Ak saçlarımla şarap içmeye niyetleneceğim
Ömrümün kadehi yetmişini doldurdu
Şimdi coşmasam ne zaman coşacağım”

Sarhoşluk ve kendini kaybetme konusunda ise Hayyam…

“… Ben Şarabın değil.. Şarap benim ESERİMDİR..”

Saygılarımla..

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mayıs 24, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. İçki’nin Alevi-Bektaşi İslam İnancındaki Yeri için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: