Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-6

TÜRKMEN KIZILBAŞLARIN İDAM EDİLMESİ Akşehir halkının kendilerinden şikâyetçi olduğu ve şirret ve şekavetlerinden dolayı daha önce de asılmaları için bir çok kez emir çıktığını bildirdikleri şahıslardan Cafer’in Südde-i Saâdet’te yakalanarak siyaset edildiği; Bayram ve Süleyman adlı diğer iki kişinin de yakalanarak şayet haklarında daha önce siyaset emri çıkmışsa gereğinin yapılması. Yazıldı. Kethudâsı Alî’ye virildi. Fî 28 Zi’l-hicce, sene: 975 Akşehir beğine ve kâdîsına: Livâ-i mezbûrun a‘yânı ve ulemâ vü sulehâ vü fukarâsı Südde-i Sa‘âdetüm‘e mahzar gönderüp Ca‘fer ve Bayram ve Süleymân nâm Türkmen taifesinden Kızılbaş kimesneler içün; “şirret ü şekâvet üzre olup müslimânlarun avretlerin ve oğulların çeküp ve kulların ayardup nice def‘a salblerine emr-i şerîf vârid olmış iken girü bir tarîkla halâs oldukların ve haklarından gelinmek müslimânlara her vechile enfa‘ olduğın” i‘lâm idüp ve mezbûr Ca‘fer Südde-i Sa‘âdetüm’de elegirmeğin siyâset olunup mezkûrân Bayram ve Süleymân dahı elegetürilmesin emridüp buyurdum ki: Hükm-i şerîfüm vusûl buldukda, göresiz; kazıyye arzolunduğı gibi olup mezbhurlarun ol vechile fesâd ü şenâ‘ati sâbit olmağın; “Siyâset oluna.” diyü emr-i şerîf virilmiş ise her ne tarîk ile mümkin ise elegetürüp dahı emr-i şerîf-i sâbıkum muktezâsınca haklarından gelesiz ve emr-i şerîfüm yirine geldüğin yazup bildüresiz. BEKTAŞİ BABALARI’NIN KATLİ ve SÜRGÜNÜ YAZI : 1241/1826 yılı, padişah 2. Mahmud zamanıdır. O yıl, 16 Haziran’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı ilan edildi. Bu ocağın dayandığı Bektaşi Tarikatı’na da saldırılarak tekke ve zaviyeleri yıktırılırken ünlü şeyh ve babaları idam edildi, bir takımı dervişleriyle sürgün edildiler. KİMDEN : Sadra’zam’dan takrir (Resmi yazı) KİME : Divan-ı Hümayun’a KONU : Sadra’zam padişaha: – Bektaşi tekkelerinin durumlarını incelemek, soruşturmak ve yeni yapılan tekkelerin yıkılması için Anadolu tarafına Cebecibaşı Ali Ağa ile Çerkeşli Mehmet Efendi, Rumeli yöresine de Mirahor (ahır amiri) Ali Bey ile Pirlepeli (Makedonya’da) Ahmed Efendi’nin görevlendirildikleri rapor edilmektedir. Padişah: – Bu Bektaşi Maddesini bir an önce sonuçlandırın, meyhaneleri mühürleyip bıraktınız, Zecriyye Maddesi (içkilerden alınan vergi) ne oldu, birçok işi Arap saçına döndürdünüz. Bu yapılanlar canımı iyice sıkmaya başladı. Görev yapacaksanız yapın, şöyle oldu, böyle oldu diye bahane aramayın, hiçbirini dinlemem! Şimdiden tezi yok bu zecriyye (alkolü içkilere konan vergi) işinin başına becerikli birini getirin! buyurmaktadır. BEKTAŞİ BABALARI’NIN KATLİ ve SÜRGÜNÜ KARACA AHMET SULTAN Bundan 144 yıl önce 18 Safer sene 1274 (8 Ekim 1857), Padişah Abdülmecit dönemi, Sadrazam: Mustafa Reşit Paşa’dır. O yıl, Osmanlı Devleti Rusya ile 11 Nisan’da Basarabiya’da sınır saptaması, Tuna deltasında 10 Haziran’da yine sınır çizme, 17 Kasım’da da Avusturya ile Tuna’da geliş gidiş (trafik) antlaşması imzaladı. KİMDEN : Meclis-i Vâlâ’dan KİME : Bâb-ı Alî’ye KONU : Üsküdar’daki KARACAAHMET SULTAN Hazretleri’nin Türbesi’ni 20 000 kuruşa (200 lira) onarmayı üzerine alan Minas Usta (Ermeni)’ya Vakıf Nezareti ödeme yapabilmesi için ilgili makamlardan izin istemektedir. BELGENİN MEALİ Evkaf-ı Hümâyûn-ı Nezaret celîlesinin fî 27 Muharrem sene 1274 tarihiyle Meclis-i Vâlâ’ya i’tâ buyurılan takrîrindeh müsteban (anlmaşılma) oldığı üzere Üsküdar’da vâki’ KARACA AHMET SULTAN Hazretleri’nin Türbe-i şerîfeleri muhtac-ı ta’mîr (onarma) oldığından kef ü manakasası (eksiltme) bi-l-icrâ yirmi bin guruşla (200 lira) ta’miri Minas Kalfa üzerinde takarrur iderek konturatoya rabt kılınmış olmasıyle şıkk-ı evvel vechile masarif ba’dehu (sonra) hazinece evkaf-ı celîleden münâsib birinin muhâsebesine masraf kayd olınmak üzere türbe-i şerîfe-i mezkûkenin ber-mûcib-i tahhüd kalfa-i merkum (Minas Kalfa) ma’rifetyl şimdiden icrây-ı ta’mîri husûsının müşârün-ileyhe havâlesi Meclis-i Vâlâ’da dahi tezekkür kılınmış ise de ol babda nevechile irâde-i seniyye-i vekâlet penâhileri müteallık buyurılur ise emr ü fermân hazret-i men lehü-l emrindir. Fî 18 Safer sene 1274 MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR Mehmit Salih Memet Vefik Efendi Bulunamadı Seyyid Ömer Mehmet Şerif Nafi Efendi komisyon MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR Mustafa Ahmet Seyyit İzzet Seyit Seyyit Mehmet Abdullah MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR MÜHÜR

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mart 9, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-6 için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: