Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-2

DENİZLİDE SARIBABA DERGAHI’NDAKİ IŞIKLAR’IN HAPSEDİLMESİ Denizli’de Sarıbaba Zâviyesi’nde olan Işıkların bidat ve dalâlet üzere oldukları, gece-gündüz saz ve söz ile fısk u fücûr ettikleri bildirildiğinden, zâviyenin gizlice gözetim altına alınıp ahvallerinin kadı marifetiyle teftiş olunması; eğer durum arzolunduğu gibi ise sabit olan suçlarının yazılıp bildirilmesi ve sapık olduğu sabit olanların hapsolunması. [Yev]mü’l-İsneyn, fî 2 Rebî’u’l-âhır, sene: 975 Yazıldı. Kapudâna gönderildi; ulaşdurmak içün. Fî 22 Rebî‘u’l-âbır, sene: 975, Belge No: 312 (M.D.) Anatolı Beğlerbeğisine ve Denizlü kâdîsına: Hâliyâ Dergâh-ı Mu‘allâm’a ruk‘a sunılup; “Denizlü kazâsında Sarubaba Zâviyesi’nde müctemi‘ olan ışıklar bid‘at ü dalâlet ehli olup gice vü gündüz sâz u söz ile fısk u fücûr idüp Ömer ve Osmân nâmıyla varanlara; “Bed-nâmlardur.” diyü isimlerin tebdîl itdürmeyince ziyârete ruhsat virmezler ve ziyârete varan kimesnelere vevelâ taşrada secde itdürürler, andan ziyâret itdürürler ve kendüler dâyimül’l-evkât târikü’s-salât olup; “Niçün namâz kılmazsız?” diyü sü’âl olundukda; “Bu velîye hıdmet itdüğümüz kifâyet ider.” [diyü cevâb virüp] ol diyârun eşirrâ vü eşkıyâsı ekseriyâ anlara mürîd olup ehl-i sünnet olan cemâ‘te muhkem buğz u adâvet itmişlerdür.” diyü arz u takrîr olunup ahvâlleri görilmek lâzim olmağın buyurdum ki: Hükm-i şerîfüm vardukda, kendü cânibünden sirran ve hafiyyen mu‘temedün-aleyhim âdemler gönderüp tebdîl-i sûret ile mezbûr ışıklarun evzâ‘u etvârlarını tecessüs ü tefahhus itdürüp göresin; kendülerine isnâd olunan bid‘at ü dalâletün aslı var mıdur, nicedür? Şöyle ki; hakîkati üzre ahvâllerin kâdî ma‘rifetiyle şer‘le teftîş idüp sâbit olan mevâddı yazup bildüresin. Şöyle ki; bu asıl dâll oldukları sâbit olanları hapsedesin. KIZILBAŞ ALİ’NİN CEZALANDIRILMASI İran’a gidip Kızılbaş olduğu, geldikten sonra da halkı ifsad ettiği bildirilen Kengırı’nın Hisarcık köyünden Küçük Ali’nin siyaset olunması; ayrıca, avret ve kızlarıyla sohbete katılanların tahkik edilerek bildirilmesi. Yazıldı. Bengi Çavuş’a virildi. Fî 26 Ca., sene: 976, Belge No: 2454 (M.D.) Kengırı Beği Alî Beğ’e hüküm ki: Mektûb gönderüp; “Hısârcık nâm karyeden Küçük Alî nâm kimesne Kızılbaş’a çıkup gelüp hem dâl ve hem mudıll olup nice ehl-i fesâdı ıdlâl idüp meclis-i şer‘a da‘vet olunup sü’al olundukda; “Vardum, ol ocağa; “Belî.” didüm; Kızılbaşlık’dan dönmezem.” diyüp ve bundan gayri nice kimesneler avret ü kızların cem‘ idüp sohbet idüp birbirini ıdlâl itdüklerin müslimânlar haber virürler.” diyü bildürmişsin. İmdi; mezkûr Küçük Alî siyâset olunmasın emridüp buyurdum ki: Vusûl buldukda, te’hîr itmeyüp mezkûrı eşedd-i siyâset ile siyâset idüp ve emrüm yirine varduğın yazup bildüresin ve sâyir ol vechile avret ü kızlarıyla sohbet idenlerün dahı ahvâllerine muttali‘ olup hılâf-ı şer‘-ı şerîf vaz‘ idenlerün üzerlerine şer‘le sâbit ü zâhir olan kazıyyelerin yazup bildüresin ki, tamâm sıhhati üzre ma‘lûm idinüp hılâf-ı vâkı‘ nesne arzitmekden hazer eyleyesin. ILGIN ve İÇEL’DEKİ KIZILBAŞLAR’IN CEZALANDIRILMASI Ilgın’da bir kervanı basıp mal ve eşyalarını gasbeden Sungurbeyoğlu ve Turgutlu Pîr Hüseyin Bey oğlu Ümmet’in yakalanarak hapsedilmeleri, ayrıca İçel’de bulunduğu bildirilen Kızılbaşların da yakalanarak hapsedilmeleri ve iskele tutup küffara at satanlara engel olunması. Yazıldı. Kapukethudâsı Kara Kethudâ’ya virildi. Fî 9 Muharrem, sene: 976, Belge No: 1687 (M.D.) İçil Sancağı Beği Mehmed Beğ’e hüküm ki: Nefs-i Konya’da sâbıkâ Atabeğ Medresesi olan Mevlânâ Nûreddîn zîde fazlübû Dergâh-ı Mu‘allâm’a mektûb gönderüp; Ilgun kazâsında Sunkurbeğ-oğlı ve Turgudlu Pîr Hüseyin Beğ oğlı Ümmet dört nefer âdemle mübârek arife günine karîb on beş bâzergânı basup cümlesin katlidüp kendülerinden dahı bir âdem katlolup altısı mecrûh olup cümle esbâblarını ve nice bin filorilerin gâret eyleyüp bi’l-cümle vilâyet-i Karaman’da yollar ve biller ahvâli mükedder olup kârbân gidemez oldı.” diyü arzitmeğin mezkûrlarun her ne tarîkla mümkin ise ele gelmelerin emridüp buyurdum ki: Bu bâbda gereği gibi mukayyed olup mezkûrları ele getürüp maktûl olan bâzergânlarun metâ‘ u esbâbından ve filorilerinden kendülerinde ve odalarında nesne bulundu mı; onat vechile tetebbu‘ idüp dahı bulunan esbâb u metâ‘ı nakîr u kıtmîr defter idüp ve töhmet-i sâbıkaları olanları örf-i ma‘rûf ile görüp yatakların ve turakların didürdüp‘ elegetürüp muhkem habseyleyüp vukû‘ı üzre yazup Dergâh-ı Mu‘allâm’a bildüresin ve İçil sancağında Kızılbaş adına dahı ba‘zı kimesneler var imiş; ol asıl kimesneleri dahı harâmî adına elgetürüp Kızılbaşlıkları sâbit oldukdan sonra habs ü arz eyleyüp emr-i şerîfüm vardukda salbidesin ve livâ-i mezbûrda ba‘zı kimesneler iskeleler dutup kâfirlere at satarlar imiş. İmdi; Memâlik-i Mahrûsem’den küfâra at virilmeğe aslâ rızâ-yı şerîfüm yokdur. Bu bâbda dahı gereği gibi mukayyed olup min-ba‘d küffâra nesne virdürmeyesin; emrüme mugâyir vaz‘ idenleri habsidüp vukû‘ı üzre yazup bildüresin. Kısa zaman içinde ard arda mesaj yazıldığı için sistem tarafından mesajlar birleştirilmiştir (otomesajdır, Alevimen) ESKİŞEHİR’DE SEYİTGAZİ DERGAHI MENSUBU IŞIKLARIN CEZALANDIRILMASI Eskişehir ve Seyitgazi kazalarında Seydi Gazi Işıklarından suçlu olanların tutuklanmaları hakkındaki tekiden yazılan hüküm. [Yev]mü’l-cum‘a fî 24 Ramazâni’l-mübârek sene: 966, [30.06.1559] Yazıldı. Belge No: 73 (M.D.) Eskişehir kadîsına hüküm ki: Hâliyâ mektûb gönderüp hükm-i şerîf vârid olup mazmûn-ı hümâyûnında Eskişehir ile Seydî Gazî kazâlarında sâkin olan Seydî Gazî Işıkları’nun ba‘zı ehl-i fesâdı olup anun gibilerin kayd ü bend ile yarar âdemlere koşup Kütâhya kal‘ası’nda habs idesin ve espâbların defter idüp arz idesin diyü fermân olınmış idi. Emr-i âlî mûcebince teftîş olındukda Eskişehir kadîlığında iki nefer ışık bulınup biri yigirmi yıldan ve biri on beş yıldan Ehl-i Sünnet Cemâ‘ati târîkına sülûk idüp ve ikisi dahı te’ehlül idüp bi’l-fi‘l ehl ü iyâlleri olup kendü hâllerinde olduklarından mâ‘adâ hîç bir vechile töhmet-i sâbıkaları dahı olmayup, eyülüklerine ol kazânun halkı şahâdet eyledüklerin bildürmişsin. İmdi, buyurdum ki, emr-i sâbık ile amel idüp anun gibi ehl-i fesâda ruhsat virmeyesin.

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mart 9, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-2 için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: