Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-1

Kim demiş Osmanlıda dinsel baskı yoktu diye? Buyrun Belgelerle Alevi ve Bektaşiler.. Osmanlı Belgelerinde bizden RIFAZİ ve IŞIKLAR olarak bahsediliyor. Hepsini inceleyin canlar. Özellikle katilleri masum ilan edenler..Cuma Namazına Gitmeyenlerin Cezalandırılması CUMA NAMAZINA GİTMEYENLERİN CEZALANDIRILMASI Hüseyinabad kazasında câmiler olduğu halde cuma namazı kılınmadığı bildirildiğinden, cuma namazına gitmeyenlerin kimler oldukları hususunda ayrıntılı bilgi verilip gelecek emre göre hareket edilmesi; ehl-i fesâddan olduğu bildirilen Bozdoğan köyü sipahisi Hüseyin’in timarının alınması için beylerbeyine emir gönderildiği; ayrıca, teftişten kaçtıkları bildirilen kişilerin durumlarının tahkik edilerek hapsi gerektiren suçları varsa hapsedilip suçlarının arzedilmesi. Yazıldı. Nişânluya. Ho. Sene: 976 Belge No: 2705 (M.D.) Bozok beğine hüküm ki: Hüseyinâbâd kazâsında üç-dört yirde câmi‘ var iken mücerred hutbe-i şerîfe ve Çehâr-yâr’un radıya’llâhü te‘âlâ anhüm esâmî-i münîfeleri istimâ‘ından ictinâb olunup cum‘a namâzı kılınmayup ve ehl-i fesâddan Boztoğan nâm karye sipâhîsi olan Hüseyin ve karye-i Kayabüki’ndan Yolkulı ve Birkulı ve Ya‘kûb ve karye-i Manşar’dan Hızırşâh, tu[r]akcısı ve ba‘zıları hırsuzluk ile meşûr harâmîler olup teftîşden kaçdukları i‘lâm olunmağın buyurdum ki: Vusûl buldukda, bu bâbda gereği gibi mukayyed olup e’imme vü hutabâ vücemâ‘atlerinün ve gayrisinün ahvâl[l]erin hufyeten tetebbu‘ u tecessüs idüp göresin; ol ictinâb idüp cumva namâzı kılmayanlar ne makûle kimesneler olup ve hutabâ vü eyimmesi mülhıd ü râfızî midür, nicedür ve bi’l-cümle hutbe istimâ‘ından ictinâb idüp cum‘a namâzı kılmayanlar her kim ise ve ne mahalde ve ne karyede mütemekkinler ise esâmîsiyle her birinün keyfiyyet-i hâlin mufassal ü meşrûh yazup Südde-i Sa‘âdetüm’e arzeyleyesin; sonra ol bâbda emrüm ne vechile sudûr iderse mûcebi ile amel oluna ve mezbûr sipâhî Kefe mühimmâtı içün zahîre virmeyüp ınâd itdüği arzolunmağın; “Arzolundı gibi ise tîmârın âhara viresin.” diyü beğlerbeğisine hükm-i şerîfüm gönderilmişdür. Ammâ; sâyirlerinün ahvâlin görüp fi’l-vâkı‘ ehl-i fesâdlar olup şer‘an habsolunmak îcâp ider husûsları sâbit ü zâhir olmış ise elegetürüp habsidüp vukû‘ı üzre mufassal ü meşrûh yazup bildüresin. GİRESUN, UZGUR KÖYÜ’NDEN RAFİZİLLERİN HAPSEDİLMESİ Giresun kadısı tarafından gönderilen mektupta, Uzgur Köyü’nden bazı kimselerin rafızî oldukları, uygunsuz davranışlar içerisinde bulundukları, dört halifeye sövdükleri, namaz kılmadıkları ve Ramazan‘da oruç tutmadıkları gibi içki içtikleri bildirildiğinden, adı geçen şahısların yakalanıp teftiş olunmaları ve suçları sâbit görülenlerin hapsedilerek sonucun bildirilmesi. Yazıldı. Mektûb getüren Mustafâ‘ya virildi. Fî gurre-i Rebî‘u‘l-âbır, sene: 976, Belge No: 2131 (M.D.) Erzurum beğlerbeğisine hüküm ki: Giresun kâdîsı mektûb gönderüp; “a‘yân-ı vilâyetden hatîb u imâm u mü‘ezzin ve sâyir sipâh ve gayriden haylî kimesneler meclis-i- şer‘a gelüp; “U[z]gur nâm karyeden Hâcî bin Îsâ ve Receb bin Ramazân ve Mustafâ bin Hasan ve Bayram bin Pîr Alî ve Himmet bin Turak ve Mehmed bin Mûsâ nâm kimesneler râfızıyyü‘l-mezhep olup birbirinedn avretlerin kaçurmayıp nâ-mahremlerle mahlût olup halîfeleri olmağla gice ile nâ-mahremlerle cem‘ olup nâ-meşrû‘ fi‘lden hâlî olmayup aslâ namâz kılmayup ve Ramazân-ı şerîfi tutmaduklarından gayri şürb-i hamr idüp ve Çehâr-ı Güzîn‘e hâşâ sebbidüp şekâvet üzredür.” diyü [haber virdüklerin]” bildürmeğin buyurdum ki: Varıcak, bu bâbda onat vechile mukayyed olup mezkûrları ahsen vechile ele getürüp dahı toprak kâdîsı ma‘rifeti ile ahvâllerin a‘yân-ı vilâyetden ve mu‘temedün-aleyh kimesnelerden hakk üzre onat vechile dikkat ü ihtimâmla teftîş idüp göresin; arzolunduğı üzre rafz u ilhâdları var mıdur, ahvâlleri nicedür; tamâm sıhhati üzre ma‘lûm idinüp rafz u ilhâd üzre oldukları sâbit ü zâhir olanları muhkem habsidüp sübût ü zuhûr bulan ahvâllerin hakîkati üzre yazu bildüresin; sonra emrüm ne cevhile olursa mûcebi ile amel eyleyesin; tamâm hakk üzre olup hılâf-ı vâkı‘ nesne arzitmekten hazer eyleyesin. BOZOK SANCAĞI‘NDA ÇOCUKLARINA KIZILBAŞ ADI KOYANLARIN CEZALANDIRILMASI Bozok sancağının Selmanlı nahiyesinde halkın mallarını çalan sipahileri koruduğu, çocuklarına Kızılbaş adları koyduğu ve İran‘la bağlantısı olduğu bildirilen Budaközü Alaybeyi Ferhad‘ın teftiş edilerek neticenin ayrıntılı olarak bildirilmesi. [Yev]mü‘l-Ahad, 22 Cumâde‘l-âhır, sene: 976 Yazıldı. Beğlerbeği Subaşısı Ömer‘e verildi. Fî 22 Cumâdel‘l-âbır, seîâûne: 976, Belge No: 2617 (M.D.) Rûm beğlerbeğisine hüküm ki: Bozok Sancağı Beği Çerkes dâme ızzühû Dergâh-ı Mu‘allâm‘a mektûb gönderüp; “Emr-i şerîf ile masâlih-ı müslimîn görmek içün Bozok kazâsına tâbi‘ Selmânlu nâhıyesine varıldukda nâhıye-i mezbûre sipâhîlerinden re‘âyâ tâyifesi; “Mâlımuzı ve rızkımuz ve at u katırımuz ve devemüz sirka itdiler.” diyü şekvâ idüp mezbûr sipâhîler şer‘-ı kavîme da‘vet olundukda itâ‘at itmeyüp Budaközi Alaybeğisi olan Ferhâd mezbûrlarun yatağı olup ve akreb akribâlarından olmağla mu‘în ü zahîr olup gaybet itdürmekle görilmek müyesser olmayup ahvâlleri sü‘âl olundukda; “Ehl-i şenâ‘at ü bid‘at kimesnelerdür.” diyüp ve mezbûr alaybeğiden nice kimesneler şikâyet idüp ve mezhebi (?) fâsid olup dâyimâ harâmîlık iden kimesnelerden kiminün adı Tahmasb ve Sâm Elkâs ve Elvend ve kendü oğullarınun isimleri Burc Alî, Mîrzâ ve Sultân Alî olup Öte Cânib‘e mürâca‘ati vardur. Anun gibilerün tîmârları alınup kendüler teftîş olunup fesâdları sâbit oldukdan sonra haklarından gelinmezse memleketden fesâd hâlî olmaz.” diyü arzitmeğin mezbûrun ahvâli teftîş olunup arzolunduğu gibi midür, nicedür; tekrâr arzolunmasın emridüp buyurdum ki: Vusûl buldukda, mezbûrun ahvâlini gereği gibi hakk üzre sirran ve alâniyyen teftîş idüp göresin; fi‘l-vâkı‘ arzolunduğı gibi midür, nicedür; hakî[ka]ti ile ma‘lûm [idinüp] mufassal ü meşrûh yazup Dergâh-ı Mu‘allâm‘a arzeyleyesin. Ammâ; tamâm hakk üzre olup hılâf-ı vâkı‘ kazıyye arzolunmakdan hazer idüp sıhhati üzre yazup bildüresin. ESKİŞEHİR/KARACAŞEHİR’DE NAMAZDAN SONRA SESLİ TEVHİT VE SEMAH YAPANLARIN SORUŞTURULMASI YAZI: 16 Zilhicce sene 991 (Aralık 1583), Padişah 3. Murat dönemi, Sadrâzam: Kanijeli Siyavuş Paşa, İran’da 1. Tahmasb’tır. O yıl, Özdemir Oğlu osman Paşa Şirvan’ı aldı. KİMDEN: Padişah’tan KİME: Karacaşehir (Ekişehir’in güneyinde 10 km.) Kadısına HÜKÜMKİ, KONU: Karacaşehir’de bazı şeyh ve müderrislikten kelime–i tevhid getirdikleri halk bunu yadırgayıp şikâyet ettiklerinde padişah bunun sakıncası olmadığını bildirmektedir. BELGENİNMEÂLİ Dîvân–ı Hümâyûn kâtiblerinden Mustafa’ya virildi Karacaşehir Kadısı’na HÜKÜMKİ, Eskişehir ve Gölpazarı kadıları ile kasaba–i mezbhur (yukarıda adı geçen) Beği ulêma ve sulehha a’yanı mahzar (toplu dilekçe) gönderüb kasaba–i Karacaşehir’de âsûde olan ÇAVDAR ŞEYH nâm azizin sulbi (kendi) oğlı olan ŞEYH MEHMET zîde takvahü (dine bağlılığı sürsün) medreseden tekaüd (emekli) ihtiyâr iden Mevlânâ (kadı) Ömer ile kazâ–i mezburda beş vakit namaz kıldıktan sonra âdâb–ı meşâyih üzere dervişleri cehren (yüksek sesle) halka ile tevhid iderken ba’zısı cezbe–i ilâhiye irüşür bhi–ihtiyar (kendiliğinden) Hû Hû deyû semâh ile tevhid itdüklerine avâmdan (halk) envâ’–ı gayri şâhid–i zor (yalancı tanık) ile başlarına kasd idüb bu makule zülm ve teaddi (baskı) ile ref’ olınmak içün emr–i şerhifim virilmek ricâsına arz itdükleri ecilden BUYURDIM Kİ, vusûl buldukda (ulaşınca) bi–z–zât mukayyed olub mezbhurların şer’–i şerîfe (şeriata) muhâlif (aykırı) filleri olmayub kendü hâllerinde tevhîd–i ilâhi (Lâilâhe–ill –allah) ye meşgul hilâf–ı şer’ (şeriata aykırı) ba’z–ı kimesneler dahi (karışma) iderlerse men’ idüb hilâf–ı şer’ şerîf kimesnelere iş itdirmeyesin. semah yapanların cezalandırılması cuma namazına gitmeyenlerin cezalandırılması Rafizilerin hapsedilmesi çocuklarına kızılbaş ismi koyanların cezalandırlması

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Mart 9, 2014 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Osmanlı Belgelerinde Alevi/Bektaşilerin Baskı altına alınmaları ve İdam Sürgün Fetvaları-1 için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: