Türkçe Alevilik Üzerine Kitaplar

TÜRKÇE KİTAPLAR A.Rıfkı : BEKTAŞİ SIRRI, 4 cilt, İstanbul, Asır Matbaası ve Kitabevi, 1325-1328 (1909-1912). A.Recep : TÜRK EDEBİYATINDA EVLİYA MENKIBELERİ, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1935. ABBASLI, Mirza : AZERBAYCAN ŞİFAHİ HALG EDEBİYATINA DAİR TETKİKLER, Azerbaycan CCP Elmler Akademiyası Yayını, c.IV, Bakı, 1973. ABDAL MUSA SULTAN VE VELÂYETNAMESİ, Haz.:A.Ali ATALAY,İstanbul, Can Yayınları,1978. Abdullah Çelebi (Derleyen) : AMASYA’LI FEDAYİ BABA DİVANI, İstanbul, Can Yayınları, 1991. ACAR, İsmail Hakkı : ZARA FOLKLORU, Sivas, Emek Matbaası, 1975. ACZİ, Remzi : YENİ GÜLZAR-I HASENEYN VAK’A-İ KERBELA, İstanbul, Ergin Kitabevi, 1955. AĞAR, Ömer Kemal : TUNCELİ DERSİM COĞRAFYASI, İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940. Ahmed Cemaleddin Çelebi : BEKTAŞİ SIRRI NAM RİSALEYE MÜDAFAA, Musahhihi: Rıza Lütfi, İstanbul, Manzumei Efkâr Matbaası, 1328 (1910). Ahmed Sırrı Baba : ER-RİSALETÜ’L-AHMEDİYYE Fİ TARİHİ’T TARİKATÜ’L-BEKTAŞİYYE Bİ-MISR’İL-MAHRUSE, Kahire, Matbuatu’ş Şark-ı Şarig Hayzan el-Mersule, 1937. Ahmet Cemal : 16’NCI ASIRDA ANADOLU İHTİ-LALLERİ (1512-1566), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1934. Ahmet Eflaki : ARİFLERİN MENKIBELERİ, Çev. Tahsin Yazıcı, 2. cilt, MEB Yayınları, Ankara, 1989. Ahmet Refik :ANADOLU’DA TÜRK AŞİRETLE-Rİ, İstanbul, 1930. Ahmet Refik :ONALTINCI ASIRDA RAFIZİLİK VE BEKTAŞİLİK, İstanbul, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932. (1994’te sadeleştirilerek Mehmet Yaman tarafından yeniden yayınlandı.) Ahmet Rıfat :MİRATÜ’L MAKASİD Fİ DEF’İL-MEFASİD, İstanbul, İbrahim Efendi Matbaası, 1295 (1876). Ahmet Talat : AŞIK TOKATLI NURİ, Çankırı, Çankırı Basımevi, 1933. Ahmet Talat : ÇANKIRI ŞAİRLERİ, Çankırı, Çankırı Basımevi, 1932. AKBULUT, Yılmaz : BİNGÖL TARİHİ, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995. AKDAĞ, Mustafa : TÜRK HALKININ DİRLİK VE DÜZENLİK KAVGASI, CELALİ İSYANLARI, Ankara, Bilgi Yayınları, 1975. AKDAĞ, Mustafa : TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ TARİHİ, cilt 1, 1243-1453, 3b., İstanbul, Tekin Yayınları, 1979. AKGÜL, Suat : YAKIN TARİHİMİZDE DERSİM İSYANLARI VE GERÇEKLER, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1992. AKIN, G.:DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ TARİHSEL EV TİPLERİNDE ANLAM , İTÜ Mimarlık Fakültesi, Doktora Tezi, 1985. AKINCI, Ahmet Cemil : HZ.ALİ, Demir Kitabevi, İstanbul. AKINCI, Ahmet Cemil : VEYSEL KARANİ, Esma Yayınları. AKSEL, Malik : ANADOLU’DA HALK RESİMLERİ, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1960. AKSEL, Malik : TÜRKLERDE DİNİ RESİMLER, İstanbul, Elif Yayınları, 1967. AKSOY, Bilal : TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE TUNCELİ I , Ankara, Yorum Yayınları, 1985. AKSOY, Mustafa : SAHA ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK, (Basılmamış Doktora Tezi), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. AKTAŞ, Ali : KIRSAL KESİM AİLESİNİN YAPI VE İŞLEVLERİ: HIDIRBABA (SÜNNİ) VE KARAÇAVUŞ (ALEVİ) KÖYLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Master) Tezi, 1992. AKTAŞ, Ali : ALEVİLİK – BEKTAŞİLİK’TE ÖLÜM – CENAZE VE YAS RİTÜELLERİ, İstanbul, Göçebe Yayınları, 1997. AKTAY, Salih Zeki : HALLAC-I MANSUR, İstanbul, 1942. ALAETTİN, İbrahim : FUZULÎ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1933. ALGÜL, Rıza : ALEVİLİĞİN SOSYAL MÜCADE-LEDEKİ YERİ, İstanbul, Pencere Yayınları, 1996. Ali Kemali : ERZİNCAN TARİHİ : TARİHİ, COĞRAFİ, İÇTİMAİ ETNOGRAFİ, İDARİ İHSAİ TETKİKAT TECRÜBESİ, İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1932. (1992’de Kaynak Yayınlarınca yeniden yayınlandı.) Ali Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİ-NİN EL KİTABIDIR, ER RİSALE-İ EHLİBEYTİY-YE, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1990. ALİ ÖZSOY DEDE GÖRÜŞLERİ VE ŞİİRLERİ, Haz. : R.Yürükoğlu, İstanbul, Alev Yayınları, 1991. Ali Rıza : HADİSEİ KERBELA, İstanbul, 1294/ 1877. Ali Ulvi Baba : BEKTAŞİ MAKALATI, İzmir, Marifet Matbaası, 1341 (1925). Ali Zaki : MEDHİYYE VE MERSİYE, İstanbul, 1301/1883. ALKOR, Haydar : MEVLEVİLİK VE BEKTAŞİLİK, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1946. AND, Metin : TÜRK KÖYLÜ DANSLARI, İstanbul, Sıralar Basımevi, 1964. ANDREWS, Peter Alford, TÜRKİYE’DE ETNİK GRUPLAR, İstanbul, Ant-Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995. ARAZ, Nezihe : ANADOLU EVLİYALARI, 8.b., İstanbul, Atlas Kitabevi, 1988. ARISOY, M.Sunullah : TÜRK HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1985. ARIT, Fikret : BEKTAŞİ FIKRALARI , İstanbul, 1971. ARSEVEN, Veysel : AÇIKLAMALI TÜRK HALK MÜZİĞİ KİTAP VE MAKALELER BİBLİYOG-RAFYASI, İstanbul, Milli Folklor Enstitüsü Yayınları, 1969. ARSUNAR, Ferruh : ANADOLU HALK TÜRKÜLE-RİNDEN ÖRNEKLER I, Ankara, Ulus Basımevi, 1947. ARSUNAR, Ferruh : ANADOLU HALK TÜRKÜLE-RİNDEN ÖRNEKLER II, Ankara, Ulus Basımevi, 1948. ARSUNAR, Ferruh : TUNCELİ-DERSİM HALK TÜRKÜLERİ VE PENTATONİK, İstanbul, Resimli Ay Matbaası, 1937. ARSUNAR, Ferruh : TÜRK ANADOLU HALK TÜRKÜLERİ, Ankara, Başnur Matbaası, 1965. ARTUN, Erman : TEKİRDAĞ FOLKLOR ARAŞ-TIRMASI (1), Tekirdağ, Taner Matbaası, 1978. ARTUN, Erman: TEKİRDAĞ FOLKLORU’NDAN ÖRNEKLER(2), Tekirdağ, Taner Matbaası, 1983. ARTUN, Erman : CEMAL RİTÜELİ VE BALKAN-LARDAKİ VARYANTLARI, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993. ASENA, Orhan : HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ, Müzikal, İstanbul, İlke Yay., 1995. ASLANBAY, Muhiddin : SEYYİD BATTAL GAZİ’ NİN HAYATI VE BAZI MENKIBELERİ, Eskişehir. ASLANOĞLU, İbrahim : DİVRİĞİ ŞAİRLERİ, Sivas, 1961. ASLANOĞLU, İbrahim : KUL HİMMET ÜSTADIM, Sivas, Emek Matbaası, 1976. ASLANOĞLU, İbrahim : HER YÖNDEN SİVAS, 3.b., Sivas, Kâmil Kitabevi, 1979. ASLANOĞLU, İbrahim : PİR SULTAN ABDALLAR, İstanbul, Erman Yayınevi, 1984. ASLANOĞLU, İbrahim : SÖZ MÜLKÜNÜN SULTANLARI, İstanbul, Erman Yayınevi, 1985. ASLANOĞLU, İbrahim : ŞAH İSMAİL HATAYİ VE ANADOLU HATAYİLERİ, İstanbul, Der Yayınları, 1992. AŞAN, Muhammet Beşir : ELAZIĞ, TUNCELİ VE BİNGÖL İLLERİNDE TÜRK İSKAN İZLERİ (XI-XIII. YÜZYILLAR), Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1992. AŞIK SEYRANÎ , İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. AŞIK SÜMMANÎ DİVANI , İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. AŞKUN, Vehbi Cem : SİVAS FOLKLORU, Sivas, Sivas Halkevi Neşriyatı, 1940. ATALAY, Adil Ali : KERBELA VE MATEM, İstanbul, Can Yayınları, 1991. ATALAY, Besim : BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1340, (İkinci Baskı, Çev. Vedat Atila, İstanbul, Ant Yayınları, 1991). ATAMAN, Sadi Yaver : ANADOLU HALK SAZLARI, YERLİ MUSİKİCİLER VE HALK MÜZİK KARAKTERLERİ, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1938. AYAS, M.Rahmi : TÜRKİYE’DE İLK TARİKAT ZÜMRELEŞMELERİ ÜZERİNE DİN SOSYOLO-JİSİ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA, (Doktora Tezi), Ankara, 1970. AYGÜN, Belgün : ALEVİ – BEKTAŞİ TÖRENLERİ VE SEMAH, A.Ü.Tiyatro Bölümü, Yayınlanmamış Tez, 1982. AYKEN, Gülzemin : PERTEK AĞZI VE HALK MUTFAĞI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1987. AYTEKİN, Sefer (Hazırlayan) : HÜSNİYE, 2 b. Ankara, Emek Basım-Yayım Evi, 1957. AYTEKİN, Sefer (Hazırlayan) : VELAYETNAME-İ HACI BEKTAŞ VELİ – HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HAYATI, Ankara, Emek Basım-Yayım Evi, Tarihsiz. AYTEKİN, Sefer : BUYRUK, Ankara, Emek Basım Yayım Evi, 1958. AYTEKİN, Sefer : MAKALAT, Ankara, Emek Matbaası, 1954. AYVANSARAYÎ, Hafız Hüseyin: HADİKAT-ÜL CEVAMİ , AYYILDIZ, Bektaş : BASINDA ALEVİLİK, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990. BABINGER, F. – F. KÖPRÜLÜ : ANADOLU’DA İSLAMİYET, Çev: Ragıp Hulusi, Haz. Mehmet Kanar, İstanbul, İnsan Yayınları, 1996. Baha Said : İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMASI, Haz. Nejat BİRDOĞAN, İstanbul, Berfin Yayınları, 1994. BAL, Hüseyin : ALEVİ-BEKTAŞİ KÖYLERİNDE TOPLUMSAL KURUMLAR, İstanbul, Ant Yay., 1997. BAL, Hüseyin : SOSYOLOJİK AÇIDAN ALEVİ-SÜNNİ FARKLILAŞMASI VE BÜTÜNLEŞMESİ, İstanbul, Ant Yay., 1997. BAL, Hüseyin : ALEVİ-BEKTAŞİ SOSYOLOJİSİ, İstanbul, Ant Yay., 1997. BALCIOĞLU, Tahir Harimi : TÜRK TARİHİNDE MEZHEP CEREYANLARI, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1940. (Hilmi Ziya ÜLKEN’in Mukaddemesi ile.) BALDEMİR, Hamit : DİN VE ALEVİLİK ÜZERİNE, İstanbul, Nam Yayınları, 1994. BALOĞLU, Bülent : PERTEK (TUNCELİ) VE ÇEVRESİ TARİHİ : İDARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL DURUMU, 1987. BANOĞLU, Niyazi Ahmet : BEKTAŞİ HİKAYELERİ ,İstanbul, 1943. BARDAKÇI, Cemal : ALEVİLİK, AHİLİK, BEKTA-ŞİLİK, 2.b., Ankara, Yeni Matbaa, 1950. BARDAKÇI, Cemal : ANADOLU İSYANLARI, İstanbul, Rıza Koşkun Basımevi, 1940. BARDAKÇI, Cemal : DEVŞİRMELERLE SIĞIN-TILARDAN VE MÜTEGALLİBEDEN NELER ÇEKTİK, Bolu, 1942. BARDAKÇI, Cemal : KIZILBAŞLIK, İstanbul, Işık Basımevi, 1945. BARTHOLD, W. : TÜRKLERDE VE MOĞOL-LARDA DEFİN MERASİMİ MESELESİNE DAİR, Çev: Abdülkadir İnan, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1947. BARTHOLD, Wilhelm : (Başlangıç İzah ve Düzeltmeler Fuat KÖPRÜLÜ) İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 5.b. BAŞBUĞ, Hayri : İKİ TÜRK BOYU ZAZALAR VE KURMANCALAR, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1984. BAŞBUĞ, Hayri : TÜRK ERGENEKON BAYRAMI NEVRUZ, İstanbul, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1985. BAŞGÖZ, İlhan : İZAHLI TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık ve Kağıtçılık, 1986. BAYATLI, Osman : ALEVİLİK’TE SAYILAR, İzmir, 1948. BAYATLI, Osman : BERGAMA’DA ALEVİ GELİNİ VE İNANÇLARI, İzmir, Teknik Kitap ve Mecmua Basımevi, 1957. BAYKARA, Barbaros : DERSİM 1937, İstanbul, Akyar Yayınları, 1974. BAYKARA, Barbaros : NEFRET KÖPRÜSÜ (ŞIRZİ), İstanbul, Akyar Yayınları, 1982. BAYKURT, Şerif : TÜRK HALK OYUNLARI, Ankara, Başnur Matbaası, 1965. BAYRAK, Mehmet : AÇIK-GİZLİ / RESMİ-GAYRİ RESMİ KÜRDOLOJİ BELGELERİ, Ankara, Öz-Ge Yayınları, 1994. BAYRAK, Mehmet : HALK HAREKETLERİ VE ÇAĞDAŞ DESTANLAR, İstanbul, Yorum Yayınları, 1984. BAYRAM, Mikail : BACIYAN-I RUM, Konya, 1986 (Bu kitabın yeni baskısı Fatma Bacı makalesi ile birleştirilerek 1994 tarihinde yapıldı.) BAYRAM, Mikail: FATMA BACI VE BACIYAN-I RUM, Konya, Damla Matbaacılık, 1994. BAYRAM, Mikail : AHİ EVREN VE AHİ TEŞKİ-LÂTI’NIN KURULUŞU, Konya, Damla Matbaacılık, 1991. BAYRAM, Mikail : ŞEYH EVHADÜ’D-DİN HÂMİD EL KİRMANİ VE EVHADİYYE TARİKATI, Konya, Damla Matbaacılık, 1993. BAYRI, M. Halid : VİRANİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1957. BAYRI, Mehmet Halid : HALK ŞAİRLERİ HAKKINDA KÜÇÜK NOTLAR, İstanbul, Bürhaned-din Basımevi, 1937. BEN KILDIM OLDU, Bektaşi Fıkraları, Der: Günel Altıntaş, İstanbul, Seçme Kitaplar, 1995. BENDER, Cemşid : 12 İMAM VE ALEVİLİK, İstanbul, Berfin Yayınları, 1993. BENDER, Cemşid : KÜRT UYGARLIĞINDA ALEVİLİK, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1991. BENEKAY, Yahya : YAŞAYAN ALEVİLİK, İstanbul, Varlık Yayınları, 1967. BERGAMA’DA KÖYLER , PINARKÖY NARLICA TEPEKÖY YALNIZEV , İkinci Kitap, İzmir , C.H.P. Halkevi Yay., 1944. BERGAMA’DA KÖYLER ,TIRMANLAR ,Üçüncü Kitap, İzmir, C.H.P. Bergama Halkevi Yay., 1945. BERGAMA’DA KÖYLER , BÖLCEK KÖY , IV. Kitap, İzmir, .C.H. P. Bergama Halkevi Yay., 1945. BERGE, Metin : CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEKTAŞİLİK, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990. BEŞİKÇİ, İsmail : DOĞU ANADOLU’NUN DÜZENİ, İstanbul, E Yayınları, 1969. BEŞİKÇİ, İsmail : TUNCELİ KANUNU (1935) VE DERSİM JENOSİDİ, İstanbul, BelgeYayınları, 1990. BEZİRCİ, Asım : PİR SULTAN, YAŞAMI, KİŞİLİĞİ, SANATI, BÜTÜN ŞİİRLERİ, 2.b., İstanbul, Say Yayınları, 1990. BİLGE, Süheyla Kurtulmuş : OSMANLI İMPARA-TORLUĞUNDA BEKTAŞİ TEKKELERİ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1975. BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan : TÜRKİYE’DE MİLLİ BİRLİĞİ BOZAN AYRILIK (ALEVİ SÜNNİ AYRILIĞI), İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1991. BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan : TÜRKİYE’DE SOS-YAL ÇÖZÜLME TEHLİKELERİ, İstanbul, Filiz Yayınları, 1990. BİRDOĞAN, Nejat : ALEVİ KAYNAKLARI-1, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1996. BİRDOĞAN, Nejat : ALEVİLERİN BÜYÜK HÜKÜMDARI ŞAH HATAİ, İstanbul, Can Yayınları, 1991. BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU ALEVİLİĞİNDE YOL AYRIMI, İstanbul, Mozaik Yayınları, 1995. BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU VE BALKANLARDA ALEVİ YERLEŞMESİ, OCAKLAR – DEDELER – SOYAĞAÇLARI, İstanbul, Alev Yayınları, 1992. BİRDOĞAN, Nejat : ANADOLU’NUN GİZLİ KÜLTÜRÜ ALEVİLİK, Hamburg, Hamburg Alevi Kültür Merkezi Yayınları, 1990. BİRGE, John Kingsley : BEKTAŞİLİK TARİHİ, Çev.Reha ÇAMUROĞLU, İstanbul, Ant Yayınları, 1991. BORATAV, P.Naili – FIRATLI, H.V. : İZAHLI HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Maarif Matbaası, 1943. BORATAV, Pertev Naili : ANADOLU’DA VE TÜRKMENLER ARASINDA KÖROĞLU DESTA-NININ İZLERİNE DAİR YENİ NOTLAR, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936. BORATAV, Pertev Naili : YÜZ SORUDA TÜRK FOLKLORU, 2.b., İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1984. BOZBEYOĞLU, Hulusi : BEKTAŞİLİĞİN İSLAMİ-YETİN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ, İstanbul, Özaydın Matbaası, 1972. BOZKURT, Fuat (Hazırlayan) : BUYRUK, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1982. BOZKURT, Fuat : ALEVİLİĞİN TOPLUMSAL BOYUTLARI, İstanbul,Yön Yayınevi, 1990. BOZKURT, Fuat : SEMAHLAR, İstanbul, Cem Yayınevi, 1992. BULUT, Faik : BELGELERLE DERSİM RAPOR-LARI, 2.b., İstanbul, Yön Yayınları, 1992. BULUT, Faik : ALİSİZ ALEVİLİK , İstanbul, 1997. BULUT, Özgün E. : ŞİİRLERİN DİLİYLE DERSİM, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1991. BURCUOĞLU, Kemal – ÖZAY, Mahmut : KIRKLAR MECLİSİ EN GÜZEL BEKTAŞİ ŞİİRLERİ, İstanbul, Gayret Kitabevi, 1952. BURKAY, Kemal : DERSİM, Ankara, Toplum Yayınları, 1975. CAFEROĞLU, Ahmet : ANADOLU AĞIZLARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1943. CAFEROĞLU, Ahmet : DOĞU İLLERİMİZİN AĞIZ-LARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burhanettin Basımevi, 1944. CAFEROĞLU, Ahmet : SİVAS VE TOKAT İLLERİ AĞIZLARINDAN TOPLAMALAR, İstanbul, Burha-nettin Basımevi, 1944. CAHEN, Claude : OSMANLILARDAN ÖNCE ANA-DOLU’DA TÜRKLER, Çev: Yıldız MORAN, 3.b., İstanbul, E Yayınları, 1994. CAHEN, Claude : TÜRKLERİN ANADOLU’YA İLK GİRİŞİ (XI.YÜZYILIN İKİNCİ YARISI), Çev.Yaşar YÜCEL-Bahaeddin YEDİYILDIZ, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992. CAN, Rıza : DERSİM 1937 YALANI VE GER-ÇEKLER, Ankara, Karaca Matbaası, 1975. CELASUN, Ali Haydar : ALEVİLİK BİR SIR DEĞİLDİR, İstanbul, Ceylan Ofset, 1995. CELASUN, Ali Haydar : ALEVİLİKTE CEM, İstanbul, Alev Yayınları, 1993. CEM KÜLTÜR EVİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1996 , Cem Vakfı Kültür Yayınları, 1997. CERRAHOĞLU, A. : ŞEYH BEDRETTİN MESE-LESİ, İstanbul, Gün Matbaası, 1966. CİNGÜ, İlhan : MALATYA’DAKİ ZİYARETLER (MALATYA VE CİVARINDAKİ ZİYARETLER VE BU ZİYARETLERLE İLGİLİ HİKAYELER, 1979. COŞAN, Esat : MAKAKAT, HACI BEKTAŞ-I VELİ, Ankara, Seha Neşriyat, 1986. COŞKUN, Zeki : ALEVİLER, SÜNNİLER VE ÖTEKİ SİVAS, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995. COŞKUNEREN, Hüseyin Haki : TARİKATI ALİYEYİ BEKTAŞİYE EVRADI ŞERİFİ . ÇAĞATAY, Neşet : BİR TÜRK KURUMU OLAN AHİLİK, Ankara,Türk Tarih Kurumu Yayınları,1989. ÇALIŞLAR, Oral : HZ.ALİ – MUAVİYE ÇATIŞMASI, İSLAMIN DOĞUŞU VE İLK AYRILIKLAR, İstanbul, Pencere Yayınları, 1992. ÇAMUROĞLU, Reha : GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİNİN SORUNLARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1992. ÇAMUROĞLU, Reha : SABAH RÜZGARI, ENEL-HAKK DEMİŞTİ NESÎMÎ, İstanbul, Metis Yayınları, 1992. ÇAMUROĞLU, Reha : DÖNÜYORDU, BEKTAŞİ-LİKTE ZAMAN KAVRAYIŞI, İstanbul, Metis Yayınları, 1993. ÇAMUROĞLU, Reha : TARİH, HETERODOKSİ VE BABAİLER, İstanbul, Der Yayınları, 1990. ÇAMUROĞLU, Reha : YENİÇERİLERİN BEKTAŞİ-LİĞİ VE VAKAİ ŞERRİYE, İstanbul, Ant Yayınları, 1991. ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman : EN GÜZEL BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, 1943. ÇAVDARLI, Rıza : BEKTAŞİ SIRRI ÇÖZÜLDÜ. HACI BEKTAŞİ VELİ’NİN HAYATI, FAALİYETİ, SİYASETİ, TÜRKÇÜLÜĞÜ, İstanbul, Aydınlık Matbaası, 1944. ÇAVDARLI, Rıza : HORASANLI EBU MÜSLİM (TARİHÎ ROMAN) , İstanbul, Beyazıt Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1943. ÇAVDARLI, Rıza : YETİŞ YA HACI BEKTAŞ VELİ (TARİHÎ ROMAN), İstanbul, Beyazıt Bozkurt Basımevi, 1943. Çelebi Cemalettin Efendi : MÜDAFAA, Dersaadet, 1338. ÇETİN, M. : HÜNKAR (HACI BEKTAŞ-I VELİ), İstanbul, Adım Yayınları. ÇETİN, Mustafa Sami : BİR BAŞKA AÇIDAN ALEVÎLİK, İstanbul, Yeni Asya Yayınları, 1993. ÇIRAKMAN, Hüseyin : ÇORUMLU HALK OZAN-LARI, İstanbul, 1992. ÇOBAN , İrfan : KUL HİMMET , Tokat, Ofset 2000, 1997. ÇOLPAN, Rıza : XIDÊ NAXIRVAN Û TEVKUŞTINA DERSİM , Diyarbakır, Dilan yayınları, 1992. DAĞLI, Muhtar Yahya : BEKTAŞİ TOMARI, BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Sebat Matbaası, 1935. DAĞLI, Muhtar Yahya : KAYGUSUZ ABDAL HAYATI VE ESERLERİ, İstanbul, Maarif Kütüpha-nesi, 1939. DAĞLI, Muhtar Yahya : KAYGUSUZ ABDAL, İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1941. DANIK, Ertuğrul : DERSİM (TUNCELİ) BİBLİYOG-RAFYASI, Ankara, Kebikeç Yayınları, 1996. DANIK, Ertuğrul : KOÇ VE AT ŞEKLİNDEKİ TUNCELİ MEZAR TAŞLARI, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1989. DEDEKURBAN, Ali Haydar : ZAZA HALK İNANÇ-LARINDA “KÜLT”LER, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994. DEMİRBÜKER, İlknur : HACI BEKTAŞI VELİ KÜLLİYESİ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1966. DEMİRCİ, Ali : BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE ALEVİLİĞİN TARİHİ VE ÖZÜ, Ankara, Onur Yayınları, 1993. DERMAN, Mehmet Ali : ALLAH’IN ARSLANI, İstanbul, 1966. DERMAN, Mehmet Ali : EVLİYALAR ŞAHI, İstanbul, 1965. DERMAN, Mehmet Ali : İMAM-I ALİ VE MUAVİYE, İstanbul, 1977. DERSİMİ, M.Nuri : DERSİM VE KÜRT MİLLİ MÜCADELESİNE DAİR HATIRATIM, Haz.: M.BAYRAK, Öz-Ge Yayınları, Ankara, 1992. DERSİMİ, M.Nuri : KÜRDİSTAN TARİHİNDE DERSİM, İstanbul, Zel Yayınları, 1994. Derviş Ruhullah : BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Orhaniye Matbaası, 1340 (1924). DESTGAYLA, Ayettulah : KERBELA KATLİAMI VE ZEYNEBİN MESAJI, Endişe Yayınları. DIERL, Anton Jozef : ANADOLU ALEVİLİĞİ, İstanbul, Ant Yayınları, 1991. DİNÇER, Murtaza : ALEVİ-SÜNNİ AYRIMININ TARİHSEL NEDENLERİ, Ankara, Evren Matbaası, 1990. DOĞAN, Ali : ALLAH C.C. KUR’AN EHLİ BEYT, Ankara , Sistem Ofset, 1996. DOĞAN, Cafer : KURÂNI KERİM’DE PEYGAM-BERLERİN HAYATLARI, GERÇEK İSLAM ALEVİDİR VE YOLU NEDİR?, 2.b., Ankara, Fon Matbaası, 1993. DOĞAN, İsa : ANADOLU’DA ALEVİLİĞİN DOĞUŞU VE SAMSUN ALEVİLERİ, Samsun, 1990.DOĞANAY, Dursun Seyyit : ALEVİLİK, Ankara, Evren Matbaası, 1990. Dr.Freiliç Ve Müh. Ravlig : TÜRKMEN AŞİRET-LERİ, İstanbul, Matbaa-i Orhaniye, 1334 (1918). DUMAN, Güler : PİR SULTAN ABDAL’IN HAYATI VE ESERLERİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Ödevi, Haziran 1992. DURU, Abdülkadir : KİM ALEVİ? , İstanbul, Özden Ofset, 1975. DÜZDAĞ, M. Ertuğrul : ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUUD EFENDİ FETVALARI IŞIĞINDA 16. ASIR TÜRK HAYATI, 2.b., İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983. Edhem : VAKAİ KERBELA, Vezirhanı, Dikran Karabetyan Matbaası, 1291. Edip Harabi : HARABİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, Tarihsiz. Edip Harabi, EDİP HARABİ DİVANI, Haz. Sefer Aytekin, Ankara, Tarihsiz. EHTİYAR, E.Hüsnü : ABDAL MUSA SULTAN, Ankara, Abdal Musa Manzumesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yayını, Tarihsiz. ELÇİN, Şükrü : HALK EDEBİYATINA GİRİŞ, Ankara, 1981. Elvan Çelebi : MENAKIBU’L-KUDSİYYE Fİ MENASIBİ’L – ÜNSİYYE, (BABA İLYAS-I HORASANİ VE SÜLALESİNİN MENKABEVİ TARİHİ),Haz.: İsmail E.ERÜNSAL, A.Yaşar OCAK, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984. EMİR, Enis : FAZİLET-İ EHL-İ BEYT-İ RESULULLAH , İstanbul, Der Yayınları, EMİR, Enis : ENGİN, İsmail : AKÇAENİŞ TAHTACILARINDA DİNİN VE DİNİ ÖRGÜTLENMENİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1993. ENİS, Şadan : HÂVERZEMİN CENKLERİ VE BİLLURA’ZAM – MAHİZER – KİŞVERKEŞAN KALELERİ, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1943. ENKİRİ, G. : ŞEHSUVAR-İ İSLAM HAZRET-İ ALİ KERREMALLAHÜ VECHE, Çev: Yakub Necefzade, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1960 ERAL, Sadık : ÇALDIRAN’DAN ÇORUM’A ANA-DOLU’DA ALEVİ KATLİAMLARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1993. ERBAY, Mustafa (Çev.) : ŞEYH SAFİ BUYRUĞU, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994. ERDAL, Mahmut : YİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİ-YORSUN, BARIŞA SEMAH DÖNENLER, 2.b., Ankara, Matris Matbaası, 1995. ERDAL, Mahmut : BİR OZANIN KALEMİNDEN, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1997. ERDENTUĞ, Nermin : SÜN KÖYÜ’NÜN ETNO-LOJİK TETKİKİ, 2.Baskı, Ankara, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 1971. ERDOĞAN, Fahrettin : SEKİZ MİLYONLUK ALEVİ TÜRKLERİNE KIZIL KOMÜNİST DAMGASINI VURAN SEBİLÜRREŞATÇILARA CEVAP VE BEKTAŞİLİK, Ankara, Emek Basım, 1956. ERGUN, Sadeddin Nüzhet : BEKTAŞİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, İstanbul, 1955. ERGUN, Sadeddin Nüzhet : BEKTAŞİ ŞAİRLERİ, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930. ERGUN, Sadeddin Nüzhet : HALK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, İstanbul, Devlet Basımevi, 1938. ERGUN, Sadeddin Nüzhet : HATAYİ DİVANI-ŞAH İSMAİL SAFEVİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1956. ERGUN, Sadeddin Nüzhet : TÜRK ŞAİRLERİ, cilt I, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936. ERGUN, Sadettin Nüzhet : KARACA OĞLAN, İstanbul, İkbal Kütüphanesi, 1933. ERGUN, Sadettin Nüzhet : XVII. ASIR SAZ ŞAİRLERİNDEN PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, Türkiyat Enstitüsü, 1929. ERGUN,Sadeddin Nüzhet : ONDOKUZUNCU ASIRDAN BERİ BEKTAŞİ-KIZILBAŞ ALEVİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1956. ERK, Hasan Basri : TARİH BOYUNCA ALEVİLİK, İstanbul, Varol Matbaası, 1954. ERK, Hasan Basri : İSLAMİ MEZHEPLER, TARİ-KATLER, İstanbul, Varol Matbaası, 1954. ERKSAN, Cemal : BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, İktisadi Yürüyüş Basımevi, 1947. ERÖMER, F. : DELİKTAŞLI RUHSATÎ, HAYATI VE SEÇME DEYİŞLERİ, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. ERÖZ, Mehmet : TÜRKİYE’DE ALEVİLİK BEKTA-ŞİLİK, İstanbul, 1977. ERÖZ, Mehmet : ATATÜRK-MİLLİYETÇİLİK- DOĞU ANADOLU, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1987. ERÖZ, Mehmet : YÖRÜKLER, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1991. ERSEVEN, İlhan Cem : ALEVİLERDE SEMAH, İstanbul, Ant Yayınları, 1990. ERTAYLAN, İ. H. : HURUFİ EDEBİYATI ÖRNEK-LERİ, İstanbul, 1946. ERTUNA, Adnan : 16 NCI ASIR ANADOLU’DA RAFIZİLİK TEZAHURATI, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Tezi, 1937. Evliya Çelebi : SEYAHAT-NAME, 10 cilt, İstanbul, İkdam Matbaası, 1895-1938. EYUBOĞLU, İ. Zeki : ABDAL MUSA, BİR ERMİŞİN IŞILDAĞIYLA ARANAN GERÇEK, İstanbul, Geçit Kitabevi, 1991. EYUBOĞLU, İ. Zeki : GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK SORUNLARI İLKELERİ, GELİŞİMİ, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995. EYUBOĞLU, İ. Zeki : GÜNÜN IŞIĞINDA TASAVVUF TARİKATLAR MEZHEPLER TARİ-Hİ, İstanbul, İstanbul Kitabevi, 1991. EYUBOĞLU, İ. Zeki : ŞEYH BEDRETTİN VE VARİDAT, İstanbul, Der Yayınları, 1987. EYUBOĞLU, İsmet Zeki : BÜTÜN YÖNLERİYLE BEKTAŞİLİK (ALEVİLİK), İstanbul, Yelken Matbaası, 1980. EYUBOĞLU, İsmet Zeki : SÖMÜRÜLEN ALEVİLİK, İstanbul, Özgür Yayın-Dağıtım, 1991. EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ALEVİLİK-SÜNNİLİK-İSLAM DÜŞÜNCESİ, İstanbul, Der Yayınları, EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ALEVİ-BEKTAŞİ EDEBİYATI , İstanbul, Der Yayınları, EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ANADOLU UYGARLIĞI , İstanbul, Der Yayınları, EYUBOĞLU, İsmet Zeki : ŞEYH BEDRETTİN VARİDAT, İstanbul, Der Yayınları, EYUBOĞLU, İsmet Zeki : TANRI YARATAN TOPRAK ANADOLU, İstanbul, Der Yayınları, EYUBOĞLU, İsmet Zeki : BÜTÜN YÖNLERİYLE HACI BEKTAŞ VELİ : YAŞAMI, DÜŞÜNCELERİ, ÇEVRESİ, ETKİSİ, 2.b., İstanbul, Özgür Yayın Dağıtım, 1992. EYÜBOĞLU, Sabahattin : PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, Cem Yayınevi, 1977. EYÜBOĞLU, Sabahattin : YUNUS EMRE, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1985. FIĞLALI, Ethem Ruhi : GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HALK İNANÇLARI İTİBARİYLE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK, Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, 1994. FIĞLALI, Ethem Ruhi : TÜRKİYE’DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK, Ankara, Selçuk Yayınları, 1990. FIRAT, M.Şerif : DOĞU İLLERİ VE VARTO TARİHİ, 2.b., Ankara, MEB.Yayınları, 1961. FUAT, Mehmet : PİR SULTAN ABDAL YAŞAMI, SANATÇI KİMLİĞİ, YAPITLARI, İstanbul, Der Yayınları, 1977. GORDLEVSKİ, V. : ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, (Çev. : Azer YARAN), Ankara, Onur Yayınları, 1988. GÖKALP, Ahmet : PERTEK (TUNCELİ) (HER YÖNÜYLE), Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1986. GÖLBAŞI, Haydar : ALEVİLER VE SİVAS OLAY-LARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1997. GÖLPINARLI, Abdülbaki – SUNGURBEY, İsmet : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN, İstanbul, Eti Yayınevi, 1966. GÖLPINARLI, Abdülbaki : ONDÖRT MASUM HZ. PEYGAMBER (S.M.) HZ.FATIMA (A.M.) VE ONİKİ İMAM (A.M.), İstanbul, Der Yayınları, Tarihsiz. GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE DİVAN VE RİSALETÜ’N NUSHİYYE, İstanbul, Der Yayınları, 1991. GÖLPINARLI, Abdülbaki : ALEVİ – BEKTAŞİ NEFESLERİ, İstanbul, Remzi Kitabevi,1963. GÖLPINARLI, Abdülbaki : FUZULÎ, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1932. GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE (HAYATI), İstanbul, Bozkurt Basımevi, 1936. GÖLPINARLI, Abdülbaki : HURUFİLİK METİN-LERİ KATALOĞU, Ankara TTK. Yayınları 2 b., 1989. GÖLPINARLI, Abdülbaki : İMAM ALİ BUYRUĞU NAHC-AL BALÂGA, Ankara, Emek Basım-Yayınevi, Tarihsiz. GÖLPINARLI, Abdülbaki : KAYGUSUZ, VİZELİ ALAEDDİN, HAYATI VE ŞİİRLERİ, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1933. GÖLPINARLI, Abdülbaki : MELÂMİLİK VE MELÂ-MİLER, İstanbul, Devlet Matbaası, 1931. GÖLPINARLI, Abdülbaki : PİR SULTAN ABDAL, Ankara, DTCF Yayınları, 1943. GÖLPINARLI, Abdülbaki : TASAVVUFTAN DİLİMİ-ZE GEÇEN DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevi, 1977. GÖLPINARLI, Abdülbaki : TÜRK TASAVVUF ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1972. GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS EMRE VE TASAVVUF, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1961. GÖLPINARLI, Abdülbaki : YUNUS İLE AŞIKPAŞA VE YUNUS’UN BATINİLİĞİ, İstanbul, Kenan Basımevi, 1941. GÖLPINARLI, Abdülbaki :“MANAKIB-I HACI BEKTAŞ-I VELİ “VİLAYETNAME ”, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1958. GÖLPINARLI, Abdülbaki :KAYGUSUZ ABDAL, HATAYİ, KUL HİMMET, İstanbul, Varlık Yayınları, 1953. GÖNEN, Figen : OSMANLI İMPARATORLU-ĞU’NUN KURULUŞ DÖNEMİNDE MERKEZİ İKTİDAR-SUFİ ÇEVRE İLİŞKİLERİ(1300-1450), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993. GÖRGÜ, S. Zeki : YÜCE EVLİYA DÜZGÜN BABA, İstanbul, Azim Matbaası, 1969. GÜCÜYENER, Fuat : HAZRET-İ ALİ , İstanbul, 1946. GÜL, Muammer : ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ) DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1986. GÜL, Muhsin (Derleyen) : ŞEYH CEMALEDDİN EFENDİNİN AŞIĞI HALK OZANI SIDKÎ BABA HAYATI VE ŞİİRLERİ (1865-1928), Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1984. GÜLÇİÇEK, Ali Duran : ALEVİ – BEKTAŞİ YOLU, İstanbul, Ekinci Ofset, 1993. GÜLENSOY, Hatice : TUNCELİ’DE MUNZUR EFSANESİ, Ankara, A.Ü.Basımevi, 1986. GÜLENSOY, Tuncer – BURAN, Ahmet : TUNCELİ YÖRESİ AĞIZLARINDAN DERLEMELER, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1992. GÜLMEZ, Mehmet : DERSİM’RA VE DARE ESTERE, SEYİT RIZA, İstanbul, Zed Yayınları, 1996. GÜLSEVER, A.Şevket : H.ALİ CENKLERİ’NDEN ECEL KUYUSU, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1940. GÜLŞAN, Hasan : PİR HACI BEKTAŞ VELİ VE ALEVİ-BEKTAŞİLİĞİN ESASLARI, İstanbul, Zafer Matbaası, 1975. GÜLVAHABOĞLU, Adil : HACI BEKTAŞ VELİ: LAİK-ULUSAL KÜLTÜR, Ankara, Yorum Yayınları, 1987. GÜNAY, Umay : ELAZIĞ MASALLARI (İNCELE-ME), Erzurum, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1975. GÜNAY, Umay : ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ VE RÜYA MOTİFİ, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1986. GÜRBEY, Hüsnü : TÜRK HALK ŞİİRİNDE SİYASAL MOTİFLER, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1982. GÜREL, Ziya : HALK AŞIKLARINDAN DEYİŞLER, Ankara, Ortaç Matbaası, 1970. GÜRLEK, Dursun : HZ. ALİ EFENDİMİZDEN ÖĞÜTLER, İstanbul, Sezgin Neşriyat, 1995. GÜRSES, Remzi : HACIBEKTAŞ REHBERİ, Ankara, Sanat Matbaası, 1964. GÜYİLDAR, Hıdır : TUNCELİ (MERKEZ) KÖY AĞIZLARI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987. GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK (PANEL : 22.02.1992), Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995. GÜZEL, Abdurrahman : KAYGUSUZ ABDAL (ALAADDİN GAYBİ ) , Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981. GÜZEL, Abdurrahman : KAYGUSUZ ABDAL’IN MENSUR ESERLERİ, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1983. HACIBEKTAŞ , Haz.Ümit Sarıaslan, Ankara, Hacı Bektaş Turizm Derneği Yayınları, 1978. HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENİ 16-18 Ağustos 1984, Haz..Abdullah Taşdelen, Ankara, Hürses Matbaası, 1986., HACI BEKTAŞ VELİ – BİLDİRİLER, DENEME-LER, AÇIKOTURUM, Ankara, Hacı Bektaş Turizm Derneği Yayınları, 1977. HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMA TÖRENİ TEBLİĞLERİ, Ankara, 1986. HAKK, Der Rah-ı : EHL-İ BEYT MEKTEBİNE GÖRE İSLÂM’DA USÜL-U DİN, İstanbul, Kevser Yayınları, Tarihsiz. HALLI, Reşat : TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE AYAKLANMALAR (1924-1938), Ankara, Genel-kurmay Basımevi, 1972. HAMANEİ, S. A.: NEHCÜL BELAGA’DAN DERS-LER , Endişe Yayınları. HAMMADİ, Muhammed : BATINİLERİN VE KARMATİLERİN İÇYÜZÜ, Çev: İsmail Hatib Erzen, Ankara, D.İ.B. Yayınları, 1948. HAMMER, Joseph Von : OSMANLI TARİHİ, 2 cilt, Çev.: Mehmet Ata Haz: Abdülkadir Karahan, İstanbul, MEB Yayınları, 1991. HASLUCK, F.W. : BEKTAŞİLİK TEDKİKLERİ, Çev.: Ragıp Hulusi, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928. HASLUCK, F.W. : ANADOLU VE BALKANLAR’DA BEKTAŞİLİK, Haz: Yücel Demirel, İstanbul, Ant Yayınları, 1995. Haşim Nezihi : AŞIK SÜMMANÎ, İstanbul, Messeret Basımevi, 1934. HAZRETİ ALİ MİHRİ SÜLEYMAN PEŞİNDE, İstanbul, Çemberlitaş Vezir Han Emniyet Kütüphanesi, 1944. HAZRETİ ALİ VE MALİK EJDER CENGİ , İstanbul, Çemberlitaş Vezirhan Emniyet Kütüphanesi, 1943. HEMEDANİ, Ahmet Sabiri : İSLAMDA İMAM CAFER SADIK MEZHEBİ VE İMAM CAFER BUYRUKLARI, Çev.: Yakup Kenan, İstanbul, 1974. Hilmi Ziya : TÜRK MİSTİSİZMİNİ TETKİKE GİRİŞ, İstanbul, Akşam Basımevi, 1934. HINZ, Walter : UZUN HASAN VE ŞEYH CÜNEYD, Çev.:Tevfik BIYIKLIOĞLU, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992. HÜSNİYE, İslam Tarihinde Alevi-Sünni Tartışması , Haz.Ali Toprak, İstanbul, Ant Yay., 1997. HZ.İMAM-I HÜSEYİN DE BİR TÜRKTÜR, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990. IŞIK, Haydar : DERSİMLİ MEMİK AĞA, İstanbul, Belge Yayınları, 1990. I.AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI (TAHTACILAR) SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (Antalya, 26-27 Nisan 1993), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1995. I.AKDENİZ YÖRESİ TÜRK TOPLULUKLARI SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI (YÖRÜKLER) SEM-POZYUMU BİLDİRİLERİ, (25-26 NİSAN 1994, Antalya), Ankara, 1996. I.ULUSLARARASI AHİLİK KÜLTÜRÜ SEMPOZ-YUM BİLDİRİLERİ, (13-15 Ekim 1993 Ankara), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996. İBNİ BATUTA SEYAHATNAMESİ SEÇMELER, Haz : İ. Parmaksızoğlu, İstanbul, MEB Yayınları, 1989. İbnülemin Ali Haydar İlmî : HAİLEİ KERBELA, Dersaadet, 1329/1911. İBNÜRREŞAD, Ali Ferruh : KERBELA, Paris, 1305 Muharrem / 1887 Eylül. İLHAN, A. : BATINİLİĞİN İÇYÜZÜ, Diyanet Vakfı Yayınları. İLHAN, Abo : EHLİ BEYT SEVGİSİ, cilt : 2-3, İstanbul, Bayrak Yayınları, 1989. İLHAN, İlhan : BARAJ ALTINDA KALAN EĞRİBÜK, İstanbul, Mart Matbaacılık, Tarihsiz. İMAM CAFER BUYRUĞU, Ankara, Ayyıldız Kitabevi, 1959. İNAN, Abdülkadir : MAKALELER VE İNCELE-MELER, 2 cilt, (c.l, 2.b, Ankara, 1987 c.2, Ankara, 1991) Türk Tarih Kurumu Yayınları. İNAN, Abdülkadir : TÜRK HALK BİLGİSİNE AİT MADDELER IV. BİRİNCİ İLMİ SEYAHATE DAİR RAPOR, İstanbul, İktisat Matbaası, 1930. İPÇİ, Hasan : RAH-I NECAT, İstanbul, Çelikcilt Matbaası, 1965. İshak Efendi : KAŞİFÜ’L – ESRAR VE DAFİÜ’L- EŞRAR, İstanbul, 1290 (1873). İsmail Hakkı : ÇEPNİLER BALIKESİR’DE, Balıkesir Halkevi Neşriyatı, Vilayet Matbaası, 1935. İVGİN, Hayrettin : AŞIK SITKI BABA (PERVANE), Ankara, Emel Matbaacılık, 1976. İVGİN, Hayrettin-YARDIMCI, Mehmet : ZİLELİ FEDÂİ, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1983. İzzet Molla : MİHNETKEŞAN, Keşan civarındaki Bektaşi Tekkesi üzerine (taşbasma), İstanbul, 1269. KAAN, Mustafa Ertuğrul : İSLAM ARSLANI HAZRETİ ALİ , İstanbul, Osman Yalçın basımevi, 1950. Kadri Kemal : ANADOLUNUN DOĞU VE CENUP DOĞUSU, Ankara, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1933. KALELİ, Lütfi : İNANÇ BOYUTUYLA ALEVİLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? İstanbul, Can Yayınları, 1995. KALELİ, Lütfi : KİMLİĞİNİ HAYKIRAN ALEVİ-LİK, İstanbul, Habora Yayınları, 1990. KALELİ, Lütfi : SİVAS KATLİAMI VE ŞERİAT, İstanbul, Alev Yayınları, 1994. KALELİ, Lütfi : ALEVİ-SÜNNİ İNANCINDA MEVLANA – YUNUS VE HACI BEKTAŞ GERÇE-Ğİ, 2.b., İstanbul, Alev Yayınları, 1994. KALMAN, M. : BELGE VE TANIKLARIYLA DERSİM DİRENİŞİ, İstanbul, Nujen Yay., 1995. KANSU, Ceyhun Atıf : BALIM KIZ DALIM OĞUL, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1971. KANTUR, Haluk : BEKTAŞİLİK NİÇİN BATIL-DIR, İstanbul, Karınca Matbaacılık, 1961. KARAHAN, Abdulkadir : ANADOLU TÜRK EDEBİYATINDA MAKTEL-İ HÜSEYİN’LER, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Basılmamış Mezuniyet Tezi, 1939. KARAKAŞ, Sevinç : HOZAT (TUNCELİ) AĞZI, Fırat Üniversitesi, FEF, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987. KARAMAN, İbrahim Kamil – DEHMEN, Abdülvahap : ALEVİLİKDE HACIBEKTAŞ VELİ VE İLKELE-Rİ, 1.Kitap, İstanbul, Tipo Neşriyat ve Basımevi, 1966. KARATÜRK, Mustafa : İKİ CİHAN HAZİNE-DARI SEYYİT VELİ BABA SULTAN VE TÜRBESİ, 2.b., Ankara, Onur Yayıncılık, Tarihsiz. KAYA, Ali : ALEVİLİK VE HAKSIZ HÜCUM-LAR, Ankara, Sanat Matbaası, 1965. KAYA, Ali : TUNCELİ KÜLTÜRÜ, İstanbul, Aydınlar Matbaası, 1995. KAYA, Haydar : BEKTAŞİ İLMİHALİ, Manisa, Evren Matbaası, 1989. KAYA, Haydar : KURBAN-KEVSER VE EHL-İ BEYT, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1989. KAYA, Haydar : MUSAHİBLİK, İstanbul, Engin Yayınları, 1989. KAYA, Haydar : HORASAN ERENLERİN HAMZA BABA, Manisa, 1991. KAYA, Haydar : ALEVİ-BEKTAŞİ ERKÂNI EVRADI VE EDEBİYATI, İstanbul, Engin Yayıncılık, 1993. KAYA, Haydar : ALEVİLİK YARADILIŞ VE KADER, İstanbul, Engin Matbaacılık, 1994. KAYGUSUZ ABDAL, 4.b., Ankara, Emek Yayınları, 1963. KAYGUSUZ, Bezmi Nusret : ŞEYH BEDRETTİN SİMAVENİ, İzmir, 1957. KAYGUSUZ, İsmail : ALEVİLİK İNANÇ, KÜLTÜR, SİYASET TARİHİ VE ULULARI, 1.cilt, İstanbul, Alev Yayınları, 1995. KAYGUSUZ, İsmail : SAVAŞLI YILLAR I . SON GÖRGÜ CEMİ, İstanbul, Alev Yayınları, 1991. KAYGUSUZ, İsmail : ALEVİLİKTE DAR, İstanbul, Alev Yayınları, 1993. KAYGUSUZ, İsmail : MUSAHİBLİK, İstanbul, Alev Yayınları, 1991. KAYGUSUZ, İsmail : GÖRMEDİĞİM TANRIYA TAPMAM ALEVİLİK – KIZILBAŞLIK VE MATERYALİZM, İstanbul, Alev Yayınları, 1996. KAYGUSUZ, İsmail : BİR DOĞU ANADOLU KÖYÜNÜN KÜLTÜREL GEÇMİŞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ONAR DEDE MEZARLIĞI VE ADI BİLİNMEYEN BİR TÜRK KOLONİZATÖRÜ ŞEYH HASAN ONER, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1983. Kâzım Paşa, RIYAZ-I ASFIYA-MAKALİD-İ AŞK, Edirne, Şems Matbaası, 1325. KEÇELİ, Şakir – YALÇIN, Aziz : ALEVÎLİK-BEKTÂŞİLİK AÇISINDAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ, Ankara, Ardıç Yayınları, 1996. KEÇELİ, Şakir : ALEVİLİK BOZKIRDA YANAN ATEŞ, Ankara, Emel Matbaacılık, Tarihsiz. KEMANCI, Bayram : ALEVİLİĞİN KİMLİĞİ, DAYANDIĞI ESASLAR, GELENEK VE GÖRE-NEKLERİ, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1979. KERBELÂ’NIN ÖCÜ, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1944. KEVSERHAN, V. : OSMANLI VE SAFEVİLERDE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ, İstanbul, Denge Yayınları. KILIÇ, Hüseyin : HAZRETİ MUHAMMED’İN İKİ EMANETİ, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1990. KILIÇ, Rüya : HİLAFET MÜCADELELERİNİN İSLAM TARİHİNDE VE OSMANLI İMPARATOR-LUĞU’NDA TOPLUMSAL YAPIDAKİ İZDÜŞÜ-MÜ: SEYYİD VE ŞERİFLER, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994. KILIÇASLAN, Şaban : HÜ DOST ERENLER, Ankara, Ser Matbaası, 1968.-B- OTYAM, Fikret : HÛ DOST, Genişletilmiş 3.b., İstanbul, Nefes Yayınları, 1995. OY, Aydın : YÜZYILLAR BOYUNCA TEKİRDAĞ-LI ŞAİRLER VE YAZARLAR, Tekirdağ Valiliği Yayını, 1985. OYTAN, M. Tevfik : BEKTAŞİLİĞİN İÇ YÜZÜ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1965. OYTAN, Mustafa : MEVLİDİ ALİ, HZ.ALİ’NİN KERAMET VE MUCİZELERİNİN DESTANSI ÖYKÜLERİ, Eskişehir, Özgür Matbaası, 1996. ÖKTEM, Niyazi : LAİKLİK, DİN VE ALEVİLİK YAZILARI, İstanbul, Ant Yayınları, 1994. ÖRNEK, Sedat Veyis : ANADOLU FOLKLORUNDA ÖLÜM, Ankara, DTCF Yayınları, 1971. ÖRNEK, Sedat Veyis : SİVAS VE ÇEVRESİNDE BATIL İNANÇLARIN VE BÜYÜSEL İŞLEMLE-RİN ETNOLOJİK TETKİKİ, Ankara, 1966. ÖZ, Baki : ALEVİLİĞE İFTİRALARA CEVAPLAR, İstanbul, Can Yayınları, 1996. ÖZ, Baki : ALEVİLİK İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİ, İstanbul, Can Yayınları, 1995. ÖZ, Baki : ALEVİLİK NEDİR? , İstanbul, Der Yayınları, 1995. ÖZ, Baki : ALEVİLİĞİN TARİHSEL KONUMU, İstanbul, Der Yayınları, 1995. ÖZ, Baki : KURTULUŞ SAVAŞINDA ALEVİ-BEKTAŞİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1992. ÖZ, Baki : BEKTAŞİLİK NEDİR? , İstanbul , Der Yayınları, 1997. ÖZ, Gülağ : İSLAMİYET, TÜRKLER, ALEVİLİK, BİNDÖRTYÜZ YILLIK MUHALEFET, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995. ÖZ, Gülağ : BÜTÜN YÖNLERİYLE AŞIK VEYSEL, Ankara, Ayyıldız Yayınevi, 1994. ÖZ, Gülağ : ALEVİLİĞİN TARİHİ KÖKLERİ VE ANADOLU ERENLERİ, Ankara, Uyum Yayınları, 1996. ÖZBAŞ, Ömer : GAZİANTEP DOLAYLARINDA TÜRKMENLER VE BARAKLAR, Gaziantep, Cihan Matbaası, 1958. ÖZBAYRI, Kemal : TAHTACILAR VE YÖRÜKLER, Bibliotheque archeologue et historique de I’Institut Francais d’Archeologie d’Istanbul, XXIII, Paris, 1972. ÖZBERK, Adnan : DERSİM YAYLALARIN DELİSİ, İstanbul, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, 1950. ÖZBEY, Cemal : ALEVİLİK ÜZERİNE TARTIŞMA-LAR, Ankara, Emek Basımevi, 1963. ÖZBEY, Cemal : FAKİRİ, Ankara, 1953. ÖZBEY, Cemal : SADIK BABA, Ankara, Emek Basım-Yayınevi, 1957. ÖZBEY, Cemal : RAFIZİLİK NEDİR? , Ankara, Emek Basım-Yayınevi, ÖZCAN, M. Ümit : ELAZIĞ MERKEZ, ARINDIK, BEŞİK VE SÜN KÖYLERİ AĞZI, 1987. ÖZCAN, Mesut :DERSİM (ZAZA) ATASÖZLERİ, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1992. ÖZCAN, Mesut : DERSİM AŞK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1995. ÖZCAN, Pir Sultan : VARLIĞIN DOĞUŞU, (BEYAN EDEN : BAŞKÖYLÜ HASAN EFENDİ), İstanbul, Anadolu Matbaası, 1992. ÖZDEMİR, Haydar : TARİGAT GÜLÜ, Tokat Güven Matbaası, Tarihsiz. ÖZER, İbrahim (Dede) : TANRI VE İNSAN, KEMA-LÂT YOLU, Adana, Gözde Yayınevi, 1996. ÖZER, Kemal : BALIKESİR HALK ADET VE İNANMALARI, Bölüm 1, Balıkesir, Vilayet Matbaası, 1935. ÖZERDEM, Ahmet : SADIK BABA, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1996. ÖZERDEM, Ahmet : TARİHİ, KÜLTÜRÜ, FOLK-LORUYLA KARAÖZÜ, İstanbul, Cem Matbaacılık, 1994. ÖZERDİM, Sami N. : SEÇİLMİŞ BEKTAŞİ FIKRA-LARI, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975. ÖZGÜREL, Nihad : İSLAMIN BELASI YEZİD, İzmir, Moripek Basımevi, 1958. ÖZKAN, Ali-İzzet : ALİ BABA KİMDİR? ,Ankara, Ayyıldız Basımevi, 1958. ÖZKIRIMLI, Atilla : TOPLUMSAL BİR BAŞKAL-DIRININ İDEOLOJİSİ ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK, ARAŞTIRMA – İNCELEME, Gen.2.b., İstanbul, Cem Yayınevi, 1993. ÖZKIRIMLI, Atilla : ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, İstanbul, Cem Yayınevi, 1985. ÖZKÖK, Burhan : OSMANLILAR DEVRİNDE DERSİM İSYANLARI, (106 Sayılı Askeri Mecmua Lâhikası), İstanbul, Askeri Matbaa, 1937. ÖZLÜ, Fazlı : HZ.ALİ (R.A.) VE ŞAM VALİSİ MUAVİYE, İstanbul, Yaylacılık Matbaası, 1990. ÖZMEN, İsmail : ALEVİ BEKTAŞİ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ, 5 cilt, Ankara, Saypa Yayınları, 1995. ÖZSOY, Hasan : 1826 SENESİNDE BEKTAŞİ TARİKATININ II.MAHMUD TARAFINDAN KALDIRILMASI, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1975. ÖZTELLİ, Cahit : PİR SULTAN ABDAL, BÜTÜN ŞİİRLERİ, 7.b., İstanbul Özgür Yayınları, 1989. ÖZTELLİ, Cahit : BEKTAŞİ GÜLLERİ, ALEVİ-BEKTAŞİ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1973. ÖZTELLİ, Cahit : HALK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1959. ÖZTELLİ, Cahit : PİR SULTAN’IN DOSTLARI, İstanbul, Özgür Yayınları, 1984. ÖZTOPRAK, Halil -ERDOĞAN, Hüseyin: KUR’ANDA İBADET MÜSLÜMAN’A SAADET, 3.Kitap, Isparta, Sinan Matbaası, 1963. ÖZTOPRAK, Halil: KUR’ANDA HİKMET TARİHTE HAKİKAT (ALEVİLERDE NAMAZ), 4.b., Ankara, Emek Basım-Yayımevi, 1956. ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : TARİHİ BOYUNCA BEKTA-ŞİLİK, İstanbul, Yeni Boyut Yayınları, 1990. ÖZTÜRK, Hıdır : TARİHİMİZDE TUNCELİ VE ERMENİ MEZALİMİ, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1984. ÖZTÜRK, Mürsel : BEKTAŞİ ŞİİRİ, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989. ÖZTÜRK, Mürsel : HACI BEKTAŞ VELİ VE ÇEVRESİNDE OLUŞAN KÜLTÜR DEĞERLERİ BİBLİYOGRAFYASI, Ankara, Neyir Matbaası, 1991. ÖZTÜRK, Sezai : TUNCELİ’DE ALEVİLİK ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DENEME, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi, 1972. ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : TASAVVUFUN RUHU VE TARİKATLER, İstanbul, Sidre Yayınları, 1988. ÖZTÜRK, Yaşar Nuri : AŞK VE HAK ŞEHİDİ HALLÂC-I MANSUR VE ESERİ, 2.b., İstanbul, Yeni Boyut Yayınları, 1996. ÖZYALÇIN, Kadri – GÜRPINAR, Kemal : ŞARKIŞLA-LI SERDARİ, Sivas, Kâmil Basımevi, 1938. ÖZYİĞİT, Seydi : İKİBİN YILLIK TARİHİ İLE LOLAN AŞİRETİ, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1988. PAKSOY, Abdülkadir : HACI BEKTAŞ DESTANI, İstanbul, 1992. PAMUKÇU, Ebubekir : DERSİM ZAZA AYAKLAN-MASININ TARİHSEL KÖKENLERİ, İstanbul, Yön Yayınları, 1992. PASİN, M.Hidayet-ÇELİK, Ş.Vedat : ERZİNCAN; TARİH-COĞRAFYA-FOLKLOR, Kardeş Matbaası, 1962. PEHLİVAN, Battal : ALEVİ-BEKTAŞİ DÜŞÜN-CESİNE GÖRE ALLAH, İstanbul, Yaprak Yayınları, 1991. PEHLİVAN, Battal : ALEVİLER VE DİYANET, 2.b., İstanbul, Pencere Yayınları, 1994. Pertev Naili (Boratav) : KÖROĞLU DESTANI, İstanbul, Evkaf Basımevi, 1931. PESENDİ, Kütahyalı Hacı : YUNUS EMRE, İstanbul, Halk Bilgisi Derneği, 1929. PİR SULTAN ABDAL HAYATI VE ŞİİRLERİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1966. PİR SULTAN ABDAL, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990. PİROĞLU, Hüseyin : EVLİYALAR YATAĞI ANADOLU (İNSANA HİZMET ALLAHIN YOLU) (3 SÜNNET, 7 FARZ, 4 KAPI, 40 MAKAM), Ankara, Fon Matbaası, 1992. Prof.1400 (Nazmi Nizami Sakallıoğlu) : EHLİBEYT DAVASI, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1989. Prof.1400 (Nazmi Nizami Sakallıoğlu) : İSLAM TARİHİ, EHLİBEYT DAVASI, DİN ADINA UYDURULAN YALANLAR, cilt 2, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1992. RAMAZANOĞLU, Mustafa : HAKİKİ ALEVİLER MÜSLÜMANDIR, 2.b., İstanbul, 1984. REÇBER, Ahmet : ANADOLU ALEVİLERİNDE CEM VE ONİKİ HİZMET, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bitirme Çalışması, 1996. RİŞVANOĞLU, Mahmut : SAKLANAN GERÇEK : KURMANCILAR VE ZAZALARIN KİMLİĞİ, 2 cilt, Ankara, Tanmak, 1994. ROUX, Jean Paul : TÜRKLERİN VE MOĞOLLA-RIN ESKİ DİNİ, Türkçesi : Aykut Kazancıgil, İstanbul, İşaret Yayınları, 1994. ROUX, Jean Paul : TÜRKLERİN TARİHİ BÜYÜK OKYANUS’TAN AKDENİZ’E İKİ BİN YIL, 4.b, Çev : Galip Üstün, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1995. Sadettin Nüzhet : GEDAÎ, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, 1933. Sadettin Nüzhet : KÂTİBÎ, İstanbul, Sühulet Kütüp-hanesi, 1933. Sadettin Nüzhet : KULOĞLU, İstanbul, Sühulet Kütüp-hanesi. Sadettin Nüzhet : TÜRK EDEBİYATI, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, Tarihsiz. SAĞDIÇ, Ozan : HACIBEKTAŞ KILAVUZU, Ankara, Pan Ofset, 1990. SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Prof.1400) : HZ. ALİ’NİN BABASI BÜYÜK İNSAN EBU TALİB, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995. SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİNİN EL KİTABIDIR, EHLİBEYT İLMİHALİ, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1992. SAKALLIOĞLU, Nazmi Nizami (Profesör 1400) : EHLİBEYT MUHİBBİNİN EL KİTABIDIR, DİNDE YALAN YOKTUR, İstanbul, Gülbay Yayıncılık, 1990. SAKAOĞLU, Saim : ANADOLU TÜRK EFSANELE-RİNDE TAŞ KESİLME MOTİFİ VE BU EFSANELERİN TİP KATALOĞU, Ankara, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 1980. SALCI, Vahit L. : GİZLİ TÜRK MUSİKİSİ VE TÜRK MUSİKİSİNDE (ARMONİ) MESELELERİ, İstanbul, 1940. SALCI, Vahit Lütfi : GİZLİ TÜRK DİNİ OYUNLARI, İstanbul, Numune Matbaası, 1941. SAMANCIGİL, Kemal : ALEVİ ŞİİRLERİ ANTOLO-JİSİ, İstanbul, Gün Basımevi, 1946. SAMANCIGİL, Kemal : BEKTAŞİLİK TARİHİ, İstanbul, Emniyet Kütüphanesi, 1945. SAMANCIGİL, Kemal – ERİŞEN, İhsan Mesut : HACI BEKTAŞ VELİ, BEKTAŞİLİK VE ALEVİLİK TARİHİ, Ankara, Ay Yayınevi, 1966. SARAY, Mehmet : TÜRK-İRAN MÜNASEBETLE-RİNDE ŞİİLİĞİN ROLÜ, Ankara, Türk Kültürü Yayınları, 1990. SAUSSEY, Edmond : TÜRK HALK EDEBİYATI, Çev.: İlhan Başgöz, Ankara, 1952. SAVAŞ, Saim : BİR TEKKENİN DİNİ VE SOSYAL TARİHİ, SİVAS ALİ BABA ZAVİYESİ, İstanbul, Dergah Yayınları, 1992. SAYGI, Hakkı : HAZRET-İ ALİ’NİN FAZİLETLERİ VE MENKIBELERİ, İstanbul, Saygı Yayınları, 1997. SAYGI, Hakkı : OTMAN BABA VE VELAYETNAMESİ, İstanbul, Saygı Yayınları, 1996. SAYGI, Hakkı : ŞEYH ŞAFİ BUYRUĞU VE RUMELİ BABAĞAN (BEKTAŞİ) ERKÂNLARI, İstanbul, Saygı Yayınları, 1996. SAYGUN, A.Adnan : HALK TÜRKÜLERİ, İstanbul, Hüsnü Onaran Basımevi, Tarihsiz. SAYGUN, Ahmed Adnan : KARACAOĞLAN, Ankara, Ses ve Tel Birliği Yayınları, 1952. SELCAN, Zılfi : ZAZA MİLLİ MESELESİ HAKKIN-DA, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994. Senih : MERSİYE-İ ŞERİF, İstanbul, Ceridei Askeriye Matbaası, 10 Muharrem 1288/1 Nisan 1871. Senih : VAKIAİ KERBEL MUKADDEMESİ, İstanbul, Ceridei Askeriye Matbaası, 10 Muharrem 1289/ 21 Mart 1872. SERDAR, Ümit : XV-XVI. YÜZYILLARDA ANADO-LU’DA BEKTAŞİLİK VE HURUFİLİK, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, 1966. SERHENDİ, Ahmed Farukî : ALEVÎ’YE NASİHAT, 4.b., Çev : Hüseyin Hilmi Işık, İstanbul, Işık Kitabevi, 1969. SERTOĞLU, Murat : 12 İMAM, İstanbul, 1965. SERTOĞLU, Murat : BEKTAŞİLİK NEDİR? İstanbul, Başak Yayınları, 1969. SERTOĞLU, Murat : EVLİYALAR EVLİYASI HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ, İstanbul, Şadırvan Turizm – Yayın, c.I, c.II., 1966. SERTOĞLU, Murat : KERBELA, İstanbul, İtimat Kitap Evi, 1963. SEVENGİL, Refik Ahmet : YÜZYILLAR BOYUNCA HALK ŞAİRLERİ, İstanbul, Atlas Kitabevi, 1965. SEVGEN, Nazmi : ZAZALAR, Haz.Turan Bingöl, Ankara, Zaza Kültürü Yayınları, 1994. SEYİDOĞLU, Bilge : ERZURUM HALK MASAL-LARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (METİNLER VE AÇIKLAMALAR), Ankara, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1975. SEYİRCİ, Musa – TOPBAŞ, Ahmet : AFYONKARAHİ-SAR YÖRESİ TÜRKMEN MEZAR TAŞLARI, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Tarihsiz. SEYİRCİ, Musa : ABDAL MUSA SULTAN, İstanbul, Der Yayınları,1992. SEYYİD ALİ SULTAN (KIZILDELİ SULTAN) VİLAYETNAMESİ, Haz.Bedri Noyan, Ankara, Ayyıl-dız Yayınları, Tarihsiz. Seyyid Muhammed Nur (Şerheden) : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN VARİDAT ŞERHİ, Haz. Mahmut Sadettin Bilginer, İstanbul, 1979. SEZGİN, Abdülkadir : HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK, 3.b., İstanbul, Sezgin Neşriyat, 1991. SHAW, Stanford : OSMANLI İMPARATORLUĞU VE MODERN TÜRKİYE, 2 cilt (İkinci cilt Ezel Kural Shaw ile), İstanbul, E Yayınları, 1982. SİVAS 2 TEMMUZ, İstanbul, Yön Matbaacılık, 1994. SİVAS KATLİAMI MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORLARI, 2 Kitap, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994. SİVAS KİTABI, BİR TOPLU ÖLDÜRÜMÜN ÖYKÜSÜ, İstanbul, Edebiyatçılar Derneği, 1994. SOYYER , A. Yılmaz : ŞANLIURFA’NIN KISAS BELDESİNDE BİR TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI ÇÖZÜMLEMESİ, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1992. SOYYER, Yılmaz : SOSYOLOJİK AÇIDAN ALEVİ BEKTAŞİ GELENEĞİ, İstanbul, Seyran Kitap, 1996. SÖZENGİL, Tarık Mümtaz : TARİH BOYUNCA ALEVİLİK, İstanbul, Çözüm Yayınları, 1991. SU, Kâmil : BALIKESİR VE CİVARINDA YÜRÜK VE TÜRKMENLER, İstanbul, Resimli Ay Basımevi, 1938. SUNAR, Altan : EVLİYA MENKIBELERİ , İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul, 1938-39. SUNAR, Cavit : MELAMİLİK VE BEKTAŞİLİK, Ankara, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1975. SUNAR, Cavit : ANAHATLARIYLE İSLAM TASAV-VUFU TARİHİ, Ankara, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1978. Süfli Derviş : FİRDEVSİ-İ RÛMİ MANZUM HACI BEKTAŞ VELİ VİLAYETNAMESİ, Der: Bedri Noyan, Aydın, 1986. Süleyman Fikri : ANTALYA LİVASI TARİHİ, İstanbul, 1338/1922 (Ayrıca 1930, 1940, 1948 yıllarında yeni baskıları yapılmış.) SÜMBÜLLÜ, Esat Sezai : HAKİKİ SEYYİT BATTAL GAZİ HİKAYESİ, İstanbul, Bozkurt Matbaası, 1944. SÜMER, Ali : ANADOLU’DA TÜRK ÖNCÜSÜ, HACI BEKTAŞ VELİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1970, (1989’da yeniden basıldı.) SÜMER, Ali : HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN SÖYLEYİŞLERİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1974. SÜMER, Ali : HACI BEKTAŞ VELİ’NİN BİLİMSEL YÖNLERİ, Ankara, Yeni Sanat Matbaası, 1975. SÜMER, Faruk : SAFEVİ DEVLETİ’NİN KURULU-ŞU VE GELİŞMESİNDE ANADOLU TÜRKLERİ’-NİN ROLÜ, Ankara, Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitüsü Yayınları, 1976. SÜMER, Faruk : ÇEPNİLER, İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, 1992. ŞAHHÜSEYİNOĞLU, Hasan Nedim : MALATYA BALIYAN AŞİRETİ, Malatya, ABC Kitabevi, 1991. ŞAHİN, Halis : GARİP GÖNLÜMDE İNSAN SEV-GİSİ, İstanbul, Anadolu Matbaası, 1994. ŞAHİN, Halis : HAK VE HAKİKATİN TEMELİ “SEVGİ”DİR , İstanbul, Özgün Ajans, 1996. ŞAHİN, Teoman : ALEVİLERE SÖYLENEN YALANLAR, BEKTAŞİLİK SORUŞTURMASI, I, Ankara, Armağan Yayınları, 1995. ŞAHİN, Yusuf : KULHAK, İstanbul, Erenler Matbaası, 1987. ŞAKİR, Ziya : MEZHEPLER TARİHİ, ŞİİLİK, SÜNNİLİK, BEKTAŞİLİK, ALEVİLİK, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1967.KILINÇ, Nurullah : PİR-İ AZAM GAVS-İ EVHAM HACI BEKTAŞ VELİ HAZRETLERİNİN TARİKAT SİLSİLESİYLE VASİYETNAMELERİ, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1967. KİRAZLI, Ali : BEN BİR ALEVİYİM, Çorum, Aşura Yayınları, 1994. KIRDAR, İsmet : HACI BEKTAŞ VELİ, İstanbul, Buluş Yayınları, Tarihsiz. KIRKINCI, Mehmet : ALEVİLİK NEDİR? İstanbul, Cihan Yayınları, 1987. KIZILGÖZ, Mehmet : KURTULUŞ SAVAŞINDA ALEVİLER-KÜRTLER VE DERSİM OLAYLARI, Ankara, Ayyıldız Yay., 1996. KİTAPÇI, Zekeriya : ORTA ASYA’DA İSLAMİ-YETİN YAYILIŞI VE TÜRKLER, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1989. KOCA, Turgut : BEKTAŞİ ALEVİ ŞAİRLERİ VE NEFESLERİ, (13.YÜZYILDAN, 20. YÜZYILA KADAR) İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1990. KOCA, Turgut : PİR NEFES ÜSTAD, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1985. KOCADAĞ, Burhan : ALEVİ-BEKTAŞİ TARİHİ, İstanbul, Can Yayınları, 1996. KOCADAĞ, Burhan : DOĞUDA AŞİRETLER, KÜRTLER, ALEVİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1992. KOCADAĞ, Burhan : LOLAN OYMAĞI VE YAKIN ÇEVRE TARİHİ, İstanbul, Taş Matbaası, 1987. KOCATÜRK, Vasfi Mahir : TEKKE ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, Ankara, Buluş Kitabevi, 1955. KOÇ, Şinasi : ALLAH İNSANLARDAN NE İSTİYOR? , İstanbul, Güven Matbaası, 1989. KOÇ, Şinasi : GERÇEK İSLÂM DİNİ, 1-2-3. Cildin Üçüncü baskısı, İstanbul, Güven Matbaası, 1989. KOÇ, Şinasi : GERÇEK KUR’AN TARİHİNİ OKUMAK İSTER MİSİNİZ? Cilt :4, Ankara, Fon Matbaası, 1986. KOÇGİRİ HALK HAREKETİ 1919 – 1921, Ankara, Komal Yayınları, 1975. KORGUNAL, Muharrem Zeki (Derleyen) : AŞIK DERTLİ DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. KORGUNAL, Muharrem Zeki (Derleyen) : NİYAZÎ DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. KORGUNAL, Muharrem Zeki : ŞAH İSMAİL, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1942. KORGUNAL, Muharrem Zeki : TARİHİ HAYBER KALESİ CENGİ, Adana, Tarihsiz. KORKMAZ, Esat : DÖRT KAPI KIRK MAKAM, İstanbul, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Yayınları, 1995. KORKMAZ, Esat : ALEVİ SÜREĞİNDE BEKTAŞİ YOLUNDA ENEL HAK, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995. KORKMAZ, Esat : ANSİKLOPEDİK ALEVİLİK BEKTAŞİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, İstanbul, Ant Yayınları, 1993. KORKMAZ , Esat : HAK-MUHAMMET-ALİ VE KIRKLAR CEMİ , İstanbul, Şahkulu Sultan Yay., 1997. KOROK, Daniş Remzi : ŞAH İSMAİL, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1937. KOROK, Danış Remzi : YEZİT VE KERBELA FACİASI, İstanbul, Sıralar Matbaası, 1960. KÖKSAL, M.A. : HZ.HÜSEYİN VE KERBELA FACİASI, Akademi Yayınları. KÖPRÜLU, M.Fuad : XVII. ASIR SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1939. KÖPRÜLÜ M.Fuad : XIX. ASIR SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1940. KÖPRÜLÜ, Fuad : TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR, 2.b., Ankara, Diyanet İşleri Başkan-lığı Yayınları, 1966. KÖPRÜLÜ, M.Fuad : GEVHERİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, Tarihsiz. KÖPRÜLÜ, M.Fuad : ORTAZAMAN TÜRK HUKUKÎ MÜESSESELERİ, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, 1937. KÖPRÜLÜ, M.Fuad : OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞU, Haz.Orhan F.Köprülü, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1981. (Ayrıca bu kitapta, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Meseleleri” ve “Kay Kabilesi Hakkında Yeni Notlar” adlı tarihi tetkikler de bulunuyor.) KÖPRÜLÜ, Orhan F. : KÖPRÜLÜ’DEN SEÇMELER, İstanbul, MEB Yayınları, 1990. KÖPRÜLÜ, Orhan F. : TARİHİ KAYNAKLAR OLARAK XIV.VE XV. ASIRLARDA ANADOLU’DA BAZI TÜRKÇE MENAKIBNAMELER, İstanbul, Basılmamış Doktora Tezi, 1951. KÖPRÜLÜZADE, M.Fuat : ANADOLU’DA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ TEKAMÜLÜNE BİR BAKIŞ, İstanbul, Akşam Basımevi, 1934. KÖPRÜLÜZADE, Mehmet Fuat : 16 NCI ASIR SONUNA KADAR TÜRK SAZ ŞAİRLERİ, İstanbul, Türkiyat Enstitüsü, 1930. KÖSEMİHAL, Mahmut Ragıp : TÜRK HALK MUSİKİLERİNİN KÖKENİ MESELESİ, İstanbul, Akşam Matbaası, 1936. KUDAT, Ayşe : KİRVELİK, Ankara, 1974. KUNTER, Halim Baki : KIRKBUDAK, HACI BEKTAŞ İNCELEMELERİNE GİRİŞ, Ankara, Emek Matbaası, 1951. KURDAKUL, Necdet : BÜTÜN YÖNLERİYLE BEDRETTİN, İstanbul, Döler Reklam Yayınları, 1977. KURDOĞLU, Veli Behçet : BEKTAŞİLİK VE BATINİLİK, İstanbul, Nebioğlu Matbaası, Tarihsiz. KUTLU, Haşim : ALEVİ KİMLİĞİNİ TARTIŞMAK , İstanbul, Belge Yay., 1997. KUTLU, Muhtar : ŞAVAKLI TÜRKMENLERDE GÖÇER HAYVANCILIK, -Doktora Tezi-, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1987. KUTLU, Zülküf : KORUK VE DAMBÜYÜK (ELAZIĞ/MERKEZ) KÖY AĞIZLARI, Fırat Üniver-sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1985. KUTSİ, Ahmet : SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRA-MI, Sivas, Kamil Matbaası, 1932. Küçük Filibelizade M. Asım : NALE-İ UŞŞAK, İstanbul, Mihran Matbaası, 1301/1883. KÜÇÜK, Murat : CEMAAT-I TAHTACIYAN, İstanbul, Nefes Yayınları, 1995. KÜÇÜK, Tacettin : VİCDAN MUHAKEMESİ, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1990. KÜRKÇÜOĞLU, Kemâl Edib : SEYYİD NESÎMÎ DÎVÂNI’NDAN SEÇMELER, 2.b., Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985. KÜRTLER ÜZERİNE (TARİH VE FOLKLOR YAZILARI), Ankara, Öz-Ge Yay., 1991. KÜTÜKOĞLU, Bekir : OSMANLI – İRAN SİYASİ MÜNASEBETLERİ (1578-1612) , İstanbul, Fetih Cemiyeti Yayını, 1993. LAYOŞ, Fekete : İRAN ŞAHLARININ İKİ TÜRKÇE MEKTUBU, İstanbul, Devlet Basımevi, 1936. LEWIS, Bernard : MODERN TÜRKİYE’NİN DOĞUŞU, Çev: M. Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 5.b., 1993. MAR, Cemşid : ÇAĞDAŞ KÜRT DESTANLARI/ KOÇGİRİ-AĞRI-DERSİM-NEWROZ, Ankara, Öz-Ge Yayınları. M. Şemsettin : HURAFATTAN HAKİKATE. Mahmut Ragıp (Kösemihal) : ANADOLU TÜRKÜLE-Rİ VE MUSİKİ İSTİKBALİMİZ, İstanbul, Maarifet Matbaası, 1928. MAMEDOV, Eli Abdurrahman : XATÊ XANIMA DÊRSİMÊ , İstanbul, Med Yayınları, 1994. MASSİGNON, Louis : HALLAC-I MANSUR, ANADOLU ALEVİLİĞİ’NİN FELSEFİ KÖKLERİ, Der.: Niyazi Öktem, İstanbul, Ant Yayınları, 1994. MECİD, Musazâde : ŞİA MEZHEBİ İÇİNDE HULÛL VE TENASÜH, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1973. Mehmed Süreyya Münci Baba : TARİKAT-İ ALİYE-İ BEKTAŞİYE, İstanbul, Kanaat Kitaphanesi, 1338(1914). Mehmed Süreyya Münci Baba : TARİKAT-I ALİYE-İ RİFAİYE, BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, İstanbul, Kanaat Kitaphanesi, 1335 (1911). MEHMET ALİ HİLMİ DEDEBABA DİVANI, Haz. Bedri Noyan, İstanbul, Merdiven Köyü Şahkulu Sultan Küllüyesini Koruma, Onarma ve Yaşatma Derneği, Tarihsiz. Mehmet Arif : BİNBİR HADİS, İstanbul, İstanbul Kitabevi, 1966. (376-388. Sayfalar Alevilikle İlgili). Mehmet Nazım, KERBELA, Dersaadet, Şems Matbaası, 1327/1911. Mehmet Süreyya (Münci Baba ) : BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, İstanbul, Şems Matbaası, 1914/1330. [ Yeni Baskı : TARİKAT-I ALİYYE-İ BEKTAŞİYE (YÜCE BEKTAŞİ TARİKATI),Sadeleştiren : Ahmet Gürtaş,Ankara, Diyanet Vakfı Yayınları, 1995.] Mehmet Şerafettin : SİMAVNA KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN, İstanbul, 1924. MEMMEDOV, Ezizağa : ŞAH İSMAYIL HATAYİ, Azerbaycan CCP Elmler Akademiyası Neşriyatı, c.I, Bakû, 1973. MERİÇ, Rıfkı Melul : HURUFİLİK, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Basılmamış Mezuniyet Tezi, Ankara, 1935. METİN, Aşık Ali : PENÇEİ EL ABA, İstanbul, Aydınlar Matbaacılık, 1992. MİLLETLERARASI AHMED YESEVÎ SEMPOZ-YUMU BİLDİRİLERİ, (26-27 Eylül 1991), Ankara, 1992. MİRCAFERİ, Hüseyin : ŞİİLİK VE SAFEVİ ŞİİLİĞİ, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1972. MUHAMMED RIZA : KAHRAMANLAR KAHRAMANI HAZRETİ ALİ’NİN İSLAMİYETE BÜYÜK HİZMETİ , Çev.S.M.Yurdatap, İstanbul, Adil Ceylan basımevi, 1950. Muharrem Efendi : MERSİYE, İstanbul, Takvihane i Amire, Muharrem 1290 / 1873. MUSEVİ, Seyyid İmam Ruhullah : KERBELA MESAJI, Çorum, Aşura Yayınları, 1993. MUZAFFER, Muhammed Rıza’l : ŞİA İNANÇLARI, Çev: Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, Zaman Yayınları, 1978. MÜMTAZ, Selman : AZERBAYCAN EDEBİYATI-NIN GAYNAGLARI, Tertip eden : Resim Tağıyev, Bakü, Yazıcı 1986. Münci Baba : TARİKAT-I ALİYYE-İ BEKTAŞİY-YE, İstanbul, 1338-1340. Naşit Hakkı (Uluğ) : DEREBEYİ VE DERSİM, Ankara, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 1932. NECEFZADE, Yakup Kenan : EHL-İ BEYT VE 12 İMAM, İstanbul, Yeni Şark Maarif Kütüphanesi, 1966. Necib Asım : BEKTAŞİ İLM-İ HALİ, İstanbul, Kanaat Kütüphanesi, 1343/1925. NECİOĞLU, G.: BİLALUŞAĞI KÖYÜ MİMARİSİNİN TARİHSEL SÜREKLİLİĞİ , İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1987. NESAİ, İmam : HADİSLERLE HZ.ALİ, İz Yayıncılık. Nesîmî (Seyyid) : DİVAN, İstanbul, 1260. NİZAMOĞLU, Hüseyin : HATAY İLİNDE ÖLÜ VE ÖLÜMLE İLGİLİ EFSANELER, 1979. NOYAN, Bedri : BEKTAŞİLİK ALEVİLİK NEDİR ? Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1985. NOYAN, Bedri : DEMİR BABA VİLAYETNAMESİ, İstanbul, Can Yayınları, 1996. NOYAN, Bedri : SEYYİD ALİ SULTAN(KIZIL DELİ) VİLAYETNÂMESİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1990. NOYAN, Bedri : HACI BEKTAŞ-I VELİ MANZUM VİLAYETNAMESİ, 2.b., İstanbul, Can Yayınları, 1996. NOYAN, Bedri : TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNDE VE KURTULUŞ SAVAŞINDA BEKTAŞİLER, Ankara, Tekışık Matbaası, 1990. NOYAN,Bedri : HACIBEKTAŞ’TA PİREVİ VE DİĞER ZİYARET YERLERİ, İzmir, Ticaret Matbaası, 1964. NOYAN, Bedri : KUR’ÂN-I KERİM (TÜRKÇE-ŞİİR), Ankara, Ardıç Yayınları, 1997. NOYAN, Bedri : TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNDE VE KURTULUŞ SAVAŞINDA BEKTAŞİLER, Ankara, Tekışık Matbaası, 1990. NURSİ, Bediuzzaman Said : RİSALE-İ NUR’DA ALEVİLİK VE İMAMET MESELESİ, İstanbul, İttihad Yayınları, 1993. Nüzhet(Sadettin) :XII. ASRIN SAZ ŞAİRLERİNDEN PİR SULTAN ABDAL, İstanbul, 1929. OCAK, Ahmet Yaşar : (Babailer İsyanı) XIII. YÜZYILDA ANADOLU’DA BABA RESUL (BABAİLER) İSYANI VE ANADOLU’NUN İSLAM-LAŞMASI TARİHİNDEKİ YERİ, İstanbul, Dergah Yayınları, 1980. (Genişletilmiş 2. baskısı : Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, İstanbul, Dergah Yayınları, 1996) OCAK, Ahmet Yaşar : BEKTAŞİ MENÂKIB-NÂMELERİNDE İSLAM ÖNCESİ İNANÇ MOTİFLERİ, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1983. OCAK, Ahmet Yaşar : İSLAM-TÜRK İNANÇLARIN-DA HIZIR YAHUT HIZIR-İLYAS KÜLTÜRÜ, Gen.2.b., Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Yayınları, 1990. OCAK, Ahmet Yaşar : MENAKIBNAMELER, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992. OCAK, Ahmet Yaşar : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA MARJİNAL SUFİLİK: KALENDERİLER (XIV-XVII YÜZYILLAR) Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992. OCAK, Ahmet Yaşar : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA XVII.ASIRDA ANADOLUDA ZAVİYE-LER, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi, 1971. OCAK, Ahmet Yaşar : TÜRK FOLKLORUNDA KESİK BAŞ, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1989. OCAKLI, Mehmet : ALEVİ-SÜNNİ KARDEŞLİĞİ, İstanbul, Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları, 1978. (Mehmet Yaman bu kitapçığı Mehmet Ocaklı adıyla yayınlamıştır.) ODYAKMAZ, A.Nevzad : BEKTAŞİLİK-MEVLEVİLİK-MASONLUK, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1988. OĞUZ, Burhan : ANADOLU ALEVİLİĞİNİN KÖKENLERİ, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1967. OĞUZCAN, Ümit Yaşar (Derleyen) : AŞIK VEYSEL, DOSTLAR BENİ HATIRLASIN, BÜTÜN ŞİİRLERİ, SANATI, HAYATI, 9.b., İstanbul, Özgür Yayın Dağıtım, 1991. OKAY, Haşim Nezihî : DEVELİ’Lİ (EVEREK)Lİ SEYRANÎ, İstanbul, İstanbul Maarif Kütüphanesi, 1963. ONAT, Hasan : EMEVİLER DEVRİ Şİİ HAREKET-LERİ VE GÜNÜMÜZ ŞİİLİĞİ, İstanbul Diyanet Vakfı Yayınları. ORHONLU, Cengiz : OSMANLI İMPARATORLU-ĞUNDA AŞİRETLERİ İSKAN TEŞEBBÜSÜ (1691-1925) İstanbul, 1963. Osman Şems : MERSİYEİ CENAB-I SEYYİDÜŞÜ-HEDA, İstanbul, Uhuvvet Matbaası, 1327/1909.ŞAKİR, Ziya : BEKTAŞİ FIKRALARI, İstanbul, Tasvir Neşriyat, 1943. ŞAKİR, Ziya : HZ. ALİ VE ÖĞÜTLERİ, İstanbul, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1955. ŞAPOLYO, Enver Behnan : MEZHEPLER VE TARİKATLER TARİHİ, İstanbul, Türkiye Yayınevi, 1964. ŞAPOLYO, Enver Behnan : TÜRK EFSANELERİ, İstanbul, Rafet Zaimler Kitabevi, 1947. ŞAPOLYO, Enver Behnan : KIRŞEHİR BÜYÜKLERİ, Ankara, San Matbaası, 1967. ŞARDAĞ, Rüştü : HER YÖNÜYLE HACI BEKTAŞ VELİ VE EN YENİ ESERİ ŞERH-İ BESMELE, İzmir, Karınca Matbaacılık, 1985. ŞEHBENDERZADE HİLMİ EFENDİ : HZ. ALİ DİVANI , İstanbul, Der Yayınları, ŞEKER, Seyyid Veysel Semih : SEYYİDNAME, İstanbul, 1994. ŞEKER, Veysel Semih : ALEVÎ İSLAM İLMİHALİ CAFERİ MEZHEBİ FIKHI, İstanbul, Mert Matbaacılık, 1994. ŞENER, Cemal – İLKNUR, Miyase : ŞERİAT VE ALEVİLİK, İstanbul, Ant Yayınları. ŞENER, Cemal : ALEVİ TÖRENLERİ, İstanbul, Ant Yayınları, 1995. ŞENER, Cemal : ALEVİLİK OLAYI, İstanbul, Yön Yayıncılık, 1989. ŞENER, Cemal : BENİM KÂBEM İNSANDIR, İstanbul, Ant Yayınları, 1996. ŞENER, Cemal (Derleyen): ALEVİLİK ÜSTÜNE NE DEDİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1990. ŞENER, Cemal : ALEVİ SORUNU ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER, İstanbul , Ant Yayınları, 1994. ŞENER, Cemal : ATATÜRK VE ALEVİLER, İstanbul, Ant Yayınları, 1991. ŞENER, Cemal : BİHATAYIK EVLADI KERBE-LAYIK, KERBELADAN SEYİT RIZAYA, İstanbul, Ant Yayınları, 1995. ŞENER, Cemal : YAŞAYAN ALEVİLİK, 3.b. İstanbul, Ant Yayınları, 1995. ŞEREFEDDİN, M. (M.Şerefeddin Yaltkaya): SİMAVNA KADISIOĞLU BEDREDDİN, İstanbul, 1341 (1924). ŞERİATİ, Ali : ALİ YALNIZDI, Endişe Yayınları. ŞERİATİ, Ali : FATMA FATIMA’DIR, İstanbul, Dünya Yayınları. ŞİMŞEK, Mehmet : ALEVİ OZANLAR, İstanbul, Can Yayınları, 1995. ŞİMŞEK, Mehmet : HIDIR ABDAL SULTAN OCAĞI, İstanbul, Anadolu Matbaacılık, 1991. Şükrü : SEYYİD BATTAL GAZİ, İstanbul, 1334. TABATABAİ, Allame : TARİHİ, SİYASİ, İLMİ, İRFANİ, VE AHLAKİ BOYUTLARIYLA İSLAM’-DA ŞİA, İstanbul, Kevser Yayınları, 1993. TAM HAKİKİ HÜSNİYE, Haz.Hasan Ayyıldız, İstanbul, Ayyıldız Yayınları, 1970. TAM HAKİKİ İMAM CAFER-İ SADIK BUYRUĞU, İstanbul, Mizah Yayınları, 1989. TANKUT, Hasan Reşit : ALEVİLİĞİN MENŞEİ, İçel, 1938. TANKUT, Hasan Reşit : NUSAYRİLER VE NUSAY-RİLİK, Ankara, Ulus Basımevi, 1938. TANRIKULU, Raşit : ALEVİ FELSEFESİNDE KAMİL İNSAN “MÜRŞİDİ KAMİL”, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994. TANRIKULU, Raşit : ALEVİLİK MUZAFFERİYET-TİR VE İSLAM DİNİ’NİN TEMELİDİR, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1994. TANRIKULU, Raşit : CEMDE MAKAMLAR VE 12 HİZMET BİLGİSİ, Ankara, Şura Yayıncılık, Tarihsiz. TANRIKULU, Raşit : ADEMİ FARKEDEN ALLAH2I BİLİR , Ankara, Güven Matbaası, 1989. TANRIKULU, Raşit : HAZRETİ FATIMA’NIN FAZİLETİ VE KİMLİĞİ, Ankara, Ayyıldız Yayınları, Tarihsiz. TANRIKULU, Raşit : SECDE-İ HAK , Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1985. TANRIKULU, Raşit : RUH-İ ZİBA NEDİR VE BEŞ ESMA KİMDİR , Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1987. TARIM, Cevat Hakkı : KIRŞEHİR TARİHİ ÜZE-RİNDE ARAŞTIRMALAR I, Kırşehir, Vilayet Basımevi, 1938. TARIM, Cevat Hakkı : TARİHTE KIRŞEHRİ-GÜLŞEHRİ VE BABAİLER, AHİLER, BEKTAŞİ-LER, 3.b., İstanbul, Yeniçağ Matbaası, 1948. TAŞ, Alev : POYRAZ NAHİYESİ VE KÖYLERİ (ELAZIĞ) AĞZI, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yayımlanmamış Lisans Tezi), Elazığ, 1984. TEKİN, Abdullah : BABALILAR AYAKLANMASI, Ankara, Karacan Matbaası, 1978. TEKİN, Hayri : ELAZIĞ İLİ POYRAZ NAHİYESİ COĞRAFİ KONUMU, KÜLTÜRÜ, GELENEKLE-Rİ, VE GÖRENEKLERİ, 1979. TEMREN, Belkıs : BEKTAŞİLİĞİN EĞİTSEL VE KÜLTÜREL BOYUTU, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994. TİMUROĞLU, Ali Kemal : MAZGİRT (TUNCELİ) HALK İNANÇLARINDA AĞIZ ÖZELLİKLERİ, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1987. TİMUROĞLU, Vecihi : DERSİM TARİHİ, İstanbul, Yurt Kitap Yayın, 1991. TİMUROĞLU, Vecihi : SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDRETTİN VE VARİDAT, İstanbul, Türkiye Yazıları Yayınları, 1979. TİMUROĞLU, Vecihi : BİR SÜRGÜNÜN EZGİLERİ (DERSİM DESTANI), Ankara, AKS Yayıncılık, 1990. TOGAN, A.Zeki Velidi : UMUMİ TÜRK TARİHİNE GİRİŞ, c.I. En eski devirlerden 16.Asra kadar, 3.b., İstanbul, Enderun Kitabevi, 1981. TOROS, Taha : TOROSLARDA TAHTACI OYMAK-LARI, Mersin, Mersin Halkevi Neşriyatı, 1938. TÖKİN, Füruzan Hüsrev : İSLAM TARİKATLERİ, İstanbul, M.Sıralar Matbaası, Tarihsiz. TÖKİN, Füruzan Hüsrev : YUNUS EMRE, İstanbul, 1991. TUĞCU, Hüseyin : ALEVÎ-BEKTAŞÎ KÜLTÜ-RÜNDE ŞİİRLERLE HZ.MUHAMMED, Ankara, Genç Erenler Yayınları, 1996. TUĞRUL, Mehmet : HALK TÜRKÜLERİNİN DOĞUŞU ÜZERİNE BAZI NOTLAR, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1946. TUĞRUL, Nazmi : ALEVİ İNANÇLARI VE HÜSNİYE’NİN ÖYKÜSÜ, İstanbul, Er-Tu Matbaası, 1979. TUNCALI, Ali İhsan : EMLEK ALEVİ ŞAİRLERİ, İzmit, Türkyolu Bizimşehir Matbaası, 1967. TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl : ŞAH İSMAİL (BÜYÜK TARİHÎ ROMAN), İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1962. TÜRER, Osman : MELAMİLİĞE DAİR, İstanbul, 1983. TÜRK KÜLTÜRÜ VE AHİLİK (XXI. AHİLİK BAYRAMI SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ), Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı, İstanbul, 1986. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ, Ankara, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Yayınları, 1988. TÜRK VAKIF MEDENİYETİ ÇERÇEVESİNDE YUNUS EMRE SEMİNERİ, (Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4-5 Aralık 1990), Ankara, 1991. TÜRKAY, Cevdet : BAŞBAKANLIK ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE OSMANLI İMPARATOR-LUĞUNDA OYMAK, AŞİRET VE CEMAATLER, İstanbul, Tercüman Yayınları, 1979. TÜRKDOĞAN, Orhan : ALEVİ BEKTAŞİ KİMLİĞİ- SOSYO ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMA, İstanbul, Timaş Yayınları, 1995. TÜRKMANİ, Kudbettin : ALEVİLİK, DOĞUŞU, YAYILIŞI VE HUSUSİYETLERİ, Ankara, Sakarya Basımevi, 1948. UÇMAN, Abdullah : RIZA TEVFİK’İN TEKKE VE HALK EDEBİYATI İLE İLGİLİ MAKALELERİ, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982. UĞUR, Sait : İÇEL FOLKLORU, Ankara, Ulus Basımevi, 1947. UĞURLU, Ahmet : ALEVİLİKTE CEM VE MUSAHİBLİK, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1991. ULUÇAY, Ömer : GÜLBANG, ALEVİLİKTE DUA, Adana, Ajans 1 Yayıncılık, 1992. ULUÇAY, Ömer: ALEVİLİKTE TOPLU İBADET, CEM ERKÂNI, Adana, Hakan Ofset, 1993. ULUĞ, Naşit : TUNCELİ MEDENİYETE AÇILI-YOR, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1939. ULUSLARARASI AHİLİK KÜLTÜRÜ SEMPOZ-YUMU, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 13-15 Ekim 1993, Ankara. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, (Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Ekim 1991), Ankara, 1995. ULUSOY, A.Celalettin: HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ VE ALEVİ-BEKTAŞİ YOLU, 2.b., Ankara, Akademi Matbaası, 1986. ULUSOY, A. Celalettin : HACI BEKTAŞ VELİ KÜLLİYESİ VE DİĞER ZİYARET YERLERİ, Ankara, Ajans Türk Matbaası, Tarihsiz. ULUSOY, A. Celalettin : YEDİ ULULAR, Ankara, Ajans Türk Matbaası, 1989. URAL, Orhan : PİR SULTAN ABDAL, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1982. UYSALLAR, Ferhunde : BEKTAŞİLİK, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1946. UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı : OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATINA MEDHAL, 4.b., Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994. UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı : OSMANLI TARİHİ, c.I, 6.b., Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1994. ÜLKEN, Hilmi Ziya : İSLAM DÜŞÜNCESİ, TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ, 2.b.,İstanbul, Ülken Yayınları, 1995. ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir : TÜRK HALK BİLGİSİNE AİT ARAŞTIRMALAR, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, 1938. VARLIK, Ali Ağa : ALLAH HEDEF-CAN NOKTA (ALEVİ BEKTAŞİLERDE TASAVVUF), İstanbul, Can Yayınları, 1995. VARLIK, Ali Ağa : HANEDAN-I EHL-İ BEYT NEDEN HOR GÖRÜLDÜ? İstanbul, Can Yayınları, 1993. VİCDANİ, Sadık : MELAMİLİK (TOMAR-I TURUK-U ALİYYEDEN MELAMİLİK, İstanbul, 1338-1340. VİLAYETNÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ EL-HORASANİ, İstanbul, Tatyos Matbaası, 1288 (1871). XEMGİN, E. : KÜRDİSTAN’DA DİNİ İNANÇLAR VE ETKİLERİ I (İslamiyet Öncesi), İstanbul, Melsa Yay., 1992. XEMGİN, E. : ALEVİLİĞİN KÖKENİNDEKİ MAZDA İNANCI VE ZERDÜŞT ÖĞRETİSİ, İstanbul, Berfin Yayınları, 1995. YAĞIZ, Süleyman : ALEVİ AYDINLARI ALEVİ DEDELERİ, İstanbul, Utku Yayınları, 1994. YALÇINKAYA, Ayhan: ALEVİLİKTE TOPLUMSAL KURUMLAR VE İKTİDAR, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1996. YALGIN, Ali Rıza : TOROSLARDA KARATEPELİ BÖLGESİ, Ankara, Ulus Basımevi, 1950. YALMAN (Yalgın), Ali Rıza : CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI, 2 cilt, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993. YAMAN, Ali : ALEVİLİKDE DEDELİK KURUMU VE İŞLEVLERİ, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasi Tarih Bölümü Yüksek Lisans (master) Tezi, İstanbul, 1996. YAMAN, Ali : ANADOLU ALEVİLİĞİ VE DEDE-LİK KURUMU, İstanbul, , 1998. YAMAN, Mehmet (Çev.) : SEYYİD NİZAMOĞLU HAYATI-ESERLERİ, DİVANI, Yayınlayan : A.A. Atalay, İstanbul, Can Yayınları, 1976. YAMAN, Mehmet : ALEVİLİK, İNANÇ-EDEB-ERKAN, 4.b., İstanbul, Ufuk Matbaası, 1995. YAMAN, Mehmet : BÜYÜK TÜRK AKINCISI, EVLİYASI, HEKİMİ KARACA AHMET SULTAN HAZRETLERİ, 3.b., İstanbul, Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları, 1989. YAMAN, Mehmet : ERDEBİLLİ ŞEYH SAFİ VE BUYRUĞU, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1994. YAMAN, Mehmet : HACI BEKTAŞ-I VELİ, MAKALAT VE MÜSLÜMANLIK, İstanbul, Gülbay Yayınları, 1989. YAMAN, Mehmet : HIDIR ABDAL SULTAN, İstanbul, Ufuk Matbaası, 1989. YASTIMAN, Şemsi : SAZDAN BİLGİLER, İstanbul, Dizerkonca Matbaası, 1961. YAVUZ, Edip : TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ, Ankara, Kurtuluş Matbaası, 1968. YELKEN, Enver : KERBELA’DAN BUHARA’YA Kamer Neşriyat. Yeminî (Hafızoğlu) : FAZİLET-NAME, İstanbul, 1327. Yemini : HZ.ALİ’NİN FAZİLETNAMESİ, Çev. Abbas Altunkaş, İstanbul, Can Yayınları, 1991. YENİSEY, Fazıl : BEKTAŞİ KADIN ŞAİRLERİ , İzmir, 1986. YETİŞEN, Rıza: TAHTACI AŞİRETLERİ (ADET, GELENEK VE GÖRENEKLERİ), İzmir, Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık, 1986. YETKİN, Çetin : TÜRK HALK HAREKETLERİ VE DEVRİMLER, 3.b., İstanbul, Say Yayıncılık, 1984. YILDIRIM, Ali : BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ALEVİ-BEKTAŞİ DEYİŞLERİ, 2 cilt, Ankara, Ayyıldız Yayınları, 1995. YILDIRIM, Ali : PİR SULTAN ABDAL YAŞAMI, SANATI, ŞİİRLERİ, Ankara, Ayyıldız Yayıncılık, 1994. YILDIRIM, Celal : BEYAZID-İ BESTAMİ HAZRET-LERİ VE İSLAM TASAVVUFUNUN ÖZÜ, İstanbul, Demir Kitabevi, 1978. YILDIRIM, Dursun : TÜRK EDEBİYATINDA BEK-TAŞİ TİPİNE BAĞLI FIKRALAR (İNCELEME-METİN), Doktora Tezi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977. YILDIZ, Bekir : VE ZALİM VE İNANMIŞ VE KERBELA, İstanbul, Cem Yayıncılık, 1989. YILDIZ, Hakkı Dursun : İSLAMİYET VE TÜRKLER, İstanbul, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1976. YILMAZ, A. : BERGAMA’DA FOLKLOR, İzmir, Cumhuriyet Matbaası, 1941. YILMAZ, A. : TAHTACILAR GELENEKLER, Ankara, CHP Halkevi Neşriyatı, 1948. YILMAZ, Kahraman : TUNCELİ MASALLARI (İNCELEME), Elazığ, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1981. YUSUF FAHİR BABA : KERBELE’YA DAİR BİR İKİ SÖZ VE MERSİYEİ ŞERİFE, İstanbul, Ekicigil Basımevi, 1952. YUNUS EMRE, İstanbul, Halk Bilgisi Derneği Umumi Merkezi, 1929. YUNUS EMRE, NASREDDİN HOCA, HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİNDE HOŞGÖRÜ, Haz. Şevket Özdemir, Ankara, 1995. YURDAKUL, Ali : SİVAS : EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNE GÖRE, 1984. YURDATAP, S.M.(Derleyen) : YUNUS EMRE HAYATI-DİVANI, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1944. YURDATAP, Selami Münir : HAZRETİ ALİ’NİN CENKLERİ, NEMRUT KALESİ, İstanbul, Bozkurt Kitabevi, 1955. YURDATAP, Selami Münir : HZ.ALİ-MUAVİYE MÜCADELESİ, Sıffin Vak’asının İç Yüzü, İstanbul, Halk Kitapçılık, 1965. YURDATAP, Selami Münir : KERBELA FACİASI, İstanbul, Bozkurt Kitap ve Basımevi, 1944. YURDATAP, Selami Münir : BEKTAŞİ FIKRALARI VE NEFESLERİ , İstanbul, 1973. Yusuf Ziya : SEYRANÎ, İstanbul, Sühulet Kütüphanesi, Tarihsiz. YÜCEL, Bilali Habeşi : KAYGUSUZ ABDAL’IN RISALELERİ, KİTAB-I MAĞLATA-RİSALE-İ MAKALAT, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 1979. YÜRÜKOĞLU, R. : OKUNACAK EN BÜYÜK KİTAP İNSANDIR, TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK, İstanbul, Alev Yayınları, 1990. YÜZ SORUDA ALEVİLİK, ALEVİLİĞİN TEMEL-LERİ, Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği Yayınları, Tarihsiz. ZELYUT, Rıza : ALEVİ – BEKTAŞİLERDE MİZAH, İstanbul, Alev Yayınları. ZELYUT, Rıza : ALEVİLER NE YAPMALI? (ŞEHİRLERDEKİ ALEVİLERİN SORUNLARI – ÇÖZÜMLERİ), İstanbul, Yön Yayınları, 1993. ZELYUT, Rıza : HALK ŞİİRİNDE GERÇEKÇİLİK, 2.b., İstanbul, Yön Yayıncılık, 1982. ZELYUT, Rıza : OSMANLI’DA KARŞI DÜŞÜNCE VE İDAM EDİLENLER, 2.b., İstanbul, Alev Yayıncılık, 1992. ZELYUT, Rıza : ÖZ KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK, İstanbul, Anadolu Kültürü Yayınları, 1990. ZELYUT, Rıza : ZEYDAN, Corci : KERBELA YANGUSU, Bakü, Mart 1910.

Reklamlar

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Ekim 17, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Türkçe Alevilik Üzerine Kitaplar için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: