Bektâşî âdâb Ve Erkâni

Türk halk kültürü ve sosyal hayatı içinde Bektâşîlik anlayışının önemli bir yeri ve önemi vardır. Başlangıcı İslam öncesi inançlara kadar götürebilen bu anlayış zamanla gelişerek ve yaygınlaşarak Türk toplumunda kitleleri arkasından sürükleyen tasavvûfî bir akım haline gelmiş zengin Türk sosyal hayatı ve tasavvûfî inanç mozayiği içersinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bektâşîlik Osmanlı zamanında popüler en büyük Türk tarîkâtı olma özelliğine sahip olmuştur. Erkân tarîkâtın kuralları, yasası durumunda olan ilkeler, törenler bütününe denir. Bu kurallar ve uygulamalar hakkında bilgi veren eserlere “erkânnâme” denir. Tasavvuf ıstılahında ‘sûfilerin uydukları ve uyguladıkları kurallara “âdâb-ı sofiyye”, tarikât ehlinin gözettiği ve dikkate aldığı kurallara “âdâb-ı tarikât” veya “âdâb ve erkân” denir. Tasavvufta zamana, mekana, muhataba, hâle ve makama göre bir takım âdâb vardır. Tasavvufî toplantılarda bulunanların uyması gereken edeb ve usûle “âdâb-ı sohbet”,”âdâb-ı işret ve sohbet” şeyhin dikkate alması gereken kâidelere de “âdâb-ı şeyh” müridin tâbi olması lazım gelen kâidelere de “âdâb-ı mürid” denir.”[i] Sûfiler, bağlı bulundukları tarikâtın kurallarına uygun olarak yaşarlar. Bu kurallar bütünü o tarikâtin âdâb ve erkânını oluşturur.. “Sûfilerin toplum içinde uygulamaları ile ilgili hususlar “âdâb-ı sûfiyye yahut mi’yar-ı tarîkat” denilen eserlerle anlatılagelmiştir.”Adâbu’l-müridîn, İrşâd’ul-müridîn, Ã�dâbu’s-seniyye, Sünen-i meşâyıhı Halvetiyye, Behçetü’s- seniyye, Dürretü’l-esrar ve Kenzü’l-feyz gibi sûfi literatürde örnekleri olan âdab kitapları tasavvuf klasiklerinde işlenip ele alındığı gibi yine tasavvuf klasiği kabul edilen Risale-i Kuşeyrî, Keşfu’l-Mahcûb, El-Lumâ, Istılahât-ı Sûfiyye veya Tabakât-ı Sûfiyye denilen eserlerin bünyesinde de belli başlıklar altında kısmen veya geniş olarak ele alınmaktadır. Daha sonraki dönemlerde sûfi uygulamaları bilhassa Türk mutasavvıflarınca müstakil risalelere de dönüşerek mi’yar-ı tarikât, âdâb-ı tarikât, hurde-i tarikât, tarikâtnâme, usul-i tarikât, erkânname gibi isimlerle çeşitli manzum veya mensur eserlerde toplanıp mensupları tarafından okunmuştur. Tarikât pîrleri, sonra gelen müceddit, mürşit veya halifeler tarafından yazılan, yazdırılan veya derlettirilen bu gibi eserlerin, tasavvuf tarihi incelendiğinde sayı itibariyle hayli çok olduğu görülecektir.”[ii] Türk Edebiyatında bu tarzda yazılmış bir çok eser bulunmaktadır. Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâî ve Bolulu Himmet’in Tarîkatnâme’leri en çok bilinenlerdir. Gelenekle gelen bu kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu kurallar çok nadir değişikliklere uğrar. “Tasavvufta, önceki sûfiler tarafından tesis edilen kâideler, âdab, erkân ve usûl yani yol ve yöntem büyük önem taşır. Bir müridin gelenekten gelen bu kurallara uymadan hedefine varması mümkün değildir ve usûle uymayan vusûlden mahrum kalır, denilir. Ã�dab ve erkân dokunulmazlığı olan değiştirilemez kurallardır. Ã�dab ve erkân sapmaları önleyerek geleneğin devamını sağlar.”[iii] Tarikât ulularınca konulan bu erkânın bozulmazlığı ile kurallar hemen hemen bütün tarikâtlarda aynıdır. “Erenler tarafından konmuş törelerin, terbiyeye dayanan geleneklerin bozulması, kan etmekten (dökmekten) beter görülmüş, kanlıya yer verilmiş de bu töreleri bozanlara, bu geleneklere uymayanlara yer verilmemiştir. “Yol” sözü, “âdâb ve erkân” denen törelerin, geleneklerin tümüne ad olmuştur.”[iv] Tasavvufta terk-i edeb edepsizlik sayılmıştır. Tarikâtın âdâb ve erkânına uymak teşvik edilmiştir. İbn-i Atâ; “Salihlerin âdâbını uygulayan hürmet, evliyanın âdâbını uygulayan Allah’a yakınlık, sıddıkların âdâbını uygulayan temâşâ, peygamberlerin âdâbını uygulayan üns ve inbisat makamına yaraşır hâle gelir, demiştir.”[v] Tasavvufta mürid katettiği her aşama için ayrı bir âdâba uymaktadır. Ã�dâbın zâhiri ve bâtınî iki çeşidi bulunmaktadır. Zahiri ve şer’î olan âdâb, tasavvufun temelini oluşturur. Bâtınî âdâb ise gönlün özellikleri ve hâlleriyle ilgili olan âdâbtır. Bu şekilde Bektâşî Ã�dab ve Erkânıyla doğrudan ilgili olarak te’lif edilmiş on dört yazma eser tespit ettik. Eserlerden dokuz tanesi Hacıbektaş İlçe Kütüphanesi’ndedir. Tespit edebildiğimiz âdâb ve erkâna ait eserlere şu isimler verilmiştir: Ã�dâb ve Erkân-ı Bektâşîyye, Ã�dab-ı Tarikât-ı Bektaşiyye, Bektaşî İnancına Ait Bir Risale, Bektâşî Tarîkâtine Ait Usûl, Ã�dâb, Ã�yinler Mecmuası, Bektâşî Tarîkâtinin Erkânı hakkında Risale, Erkân-ı Bektâşîyye Risalesi, Erkânı Bektâşîyyeye Aid Mecmua, Silsilenâme-i Tarîkâtnâme-i Bektaşiyye. Bektâşîliğin erkânının temelini genel anlamda “Dört Kapı Kırk Makam” oluşturur. Hacı Bektaş Velî tarafından oluşturulan bu sistemi Balım Sultân düzenlemiştir. Balım Sultân bir takım erkânları kurallara bağlayarak yazıya geçirmiştir. Tarîkâtin erkânı tarîkâtin sistemini oluşturan düzeni sağlayan kurallardır. ”Erkânnâmeler çeşitli toplumsal olaylar sırasında (doğum, ölüm, sünnet, evlenme, vb. gibi) kurum mensuplarının “nasip alma” (kuruma kabul edilme) “dervişlik, babalık, halifebabalık, dedebabalık” gibi görev alma durumlarında bireylerin görev ve yükümlülüklerini göstermenin yanısıra bazı akitleşme (söz verme)leri de içererek bireyin davranışlarına yön verecektir.”[vi] “Bektâşîliğe giriş törenini anlatan, muayyen işlerin yapılmasında okunması adet olan tercemanları, çekilmesi icap eden gülbankları ihtiva eden ve “Erkânnâme” denen mecmuaların bazılarında, Şia-yı İmamiyye (Câferiyye) göre “Usûli’d-dîn, Furûu’d-dîn” denen inanç ve ibadet, bazı eksikleri olmakla beraber izah edilmekte “muhabbet meclisi”nden, “dem”den hiç bahsolunmamaktadır.”[vii] Bektâşî tarikatında tarikatın pîri Hacı Bektaş Veli’dir. Tarikâtın alt yapısını o oluşturmuştur. Onun “Dört Kapı Kırk Makam “ adıyla oluşturduğu bu sistem tarikâtın seyr-i sülûk’udur. “Kaygusuz Abdal Bektâşi erkânnâmesi üzerinde düzenlemeler yapar. Bektâşîliğin ilk erkânnâmesini yazan o olur. Böylece Bektâşî tarikâtının ilk tüzük yapıcısı Kaygusuz Abdal’dır. Balım Sultan ise bu erkânnâmeyi sonradan geliştirmiştir ve kurumlaştırmıştır.”[viii] Bugün Bektâşilerde geçerli olan erkânname Balım Sultan tarafından düzenlenen erkânnâmedir. Burada Balım Sultan önceki uygulamaları kaldırmamış sadece düzenleyerek tarikatın kurumlaşmasını sağlamıştır. Önceleri sözlü olarak aktarılan uygulamalar yazılı hale getirilmiştir. “Erkânnamenin içeriğinde yer alan şekil ve uygulamaların hiç biri amaçsız değildir. Bu ritüeller sırasında yapılan her davranışın, kullanılan her sembolün simgelediği bir mana vardır. Belirli bir duruş biçimiyle ya da birkaç şeklin birarada sergilendiği bir davranış kalıbıyla ortaya konulan anlatım gerçekte sayfalarca bilgi içerdiği içerdiği halde, te bir şekil ya da davranışa sığdırılmıştır.”[ix] Tarîkâtin erkânına göre önemli görevleri olan kişiler şunlardır: ”Dedebaba; tüm Dünya’daki Bektâşîlerin başıdır. Törenle seçilen Dedebaba ölene kadar bu görevde kalır. Halifebaba; Dedebabaya bağlı olarak çalışırlar. Sayıları en fazla onikidir. Babalar; Tarîkâtn eğitici kadrosudur. Muhipleri yetiştirmekle görevlidirler. Rehber; Tarîkâtla girenlere yol gösteren kişidir. Bektâşî tarîkâtinin en zor ve en uzun süreli olan kademesidir. Talib (muhib); İsteklilik süresini başarı ile bitiren adayın,ikrâr erkânı içinde biatının alınıp tarîkâta kabul edilmesine muhiplik denilir. İkrâr verip nasip alan kişi artık taliptir. İstekli tarîkâta girmek isteyen kimseye denir.”[x] Bektâşî şiirlerinde erkânın önemine değinilmektedir. Bu kavram da şiirlerde sıkça işlenmiştir. Bektâşîler erkân sahibi olduklarını, Hacı Bektaş Velî’ye bağlı olduklarını bildirirler; Bize ihsan etti Celî, bu mesleği ta ezelî Tuttuk edeb erkân yolu, biz bende-i Bektâşîyiz. (Ali Nutki Baba) Biz erenler gerçeğiyiz Has bahçenin çiçeğiyiz Hacı Bektaş köçeğiyiz Edep erkân yol bizdedir (Kul Hasan)Tarîkâtlerini Muhammed Ali’ye bağlayan Bektâşîler pîrlerinin “ululardan ulu” Hacı Bektaş Velî olduğunu söyleyerek tarîkâtin erkânının onun tarafından kurulduğunu belirtirler. Ezelî kurdular erkânı yolu Bu yolun sahibi Muhammed Ali Pîrimi sorarsan Bektaş-ı Velî Ali Velî gibi er bulunur mu (Sakine Bacı) Bir rehber olmuş mürşide gider Sözünce semaın aşikar eder Muhammed Ali’nin erkânın güder Nazlı nazlı söyler Horasan deyu… (Ã�hû) Pîrimiz uludan ulu, o kurdu erkânı yolu Muhammed Ali’nin kulu, biz Bektâşî gülleriyiz (Matlubî) Tarîkâtin erkânına büyük bir düzenleme getiren Balım Sultân, erkân için emek verdiğini ifade ediyor. Balım çoklar ile sohbet edüpdür Bu yola erkâne emek verübdür Gidin görün pîrim nerde durubdur Pîr olduğu yerde haber ver imdi Balım Sultân[xi] Tarîkâtte ilerlemek kâmil insan olmak için edep ve erkânı bilmek ve ona göre davranmak gerekmektedir. Pîr Sultân’ım Hakk’a yakındır Edebi erkânı hemen takın dur Ölüm uzak derler hemen yakındır Dostlar bizi safâ ile gönderin Pîr Sultân Abdal[xii] Edep erkân öğren kâmile yetiş İhlas talip isen dâmâne yapış Vücudun ilminde görürsen bir düş Gafil olup sırrın verme nâdâna (Malatyalı Sadık Baba) Muhyiddin derviş olmağa Ölmezden önde ölmeğe Bir kişi nasip almağa Edep erkân yolu gerek (Muhyiddin Abdal) Erkânın öğrenileceği makam dervişin şeyhidir. Bu konuda ondan yardım istenir. Noksanım var ben de arayıp buldum Edep erkân usûl sendedir bildim Eşiğine yüzüm sürmeğe geldim Erkânına geldim aman erenler (Vehbî) Günümüzde ‘Bektâşîler âyin ve merasimleriyle ahlak anlayışı ile Türk sosyal hayatında etkili bir yere sahip olmakla birlikte “bir tarîkât görünümünden ziyade diğer bâtınî unsurlarla (mesela Tahtâcı’lar, Kızılbaşlar, Alevîler vb.) beraber bir “Alevî-Bektâşî gruplar ailesi” ya da bir “Alevî Bektâşî” geleneği halindedir. tarihi alt yapısının önemli bir kısmını yazılı kaynaklarının tamamını yitirmiştir.”[xiii] Bektâşî şiiri; bir takım görüşleri İslam öncesi inançlara dayanan sonraları Ahmed Yesevî’nin tasavvûfî anlayışından etkilenen Hacı Bektaş Velî ile pîrini bulan ve bağımsız bir anlayışa dönüşen, zaman içinde Türk toplumunun renkli sosyal hayatının zenginliği içinde Alevî, Bektâşî, Hurûfî, Kalenderî, Kızılbaş, Tahtâcı, Bâtınî vb. Heterodoks mezhep ve tarîkâtlar içinden çıkmış şairlerin çoğunlukla nefes, ilâhî, deme, deyiş, taşlama ağıt, gibi Türklerin milli nazım şekli olan koşma tarzında meydana getirdikleri edebi verimlerden oluşmaktadır. Bektâşi tarikâtına ait âdab ve erkânı oluşturan kavramlar Bektâşî şairlerince sıkça işlenmiştir. Bu şekilde erkâna ait kavramlar şairlerce yorumlanarak zamanımıza taşınmıştır. Yazılı belgelerin yaygın ve yeterli olmaması sebebiyle şiirlerin değeri ön plana çıkmıştır. Zaman içindeki sosyal problemlerinden dolayı yazılı kültürü zayıf kalan Bektaşîler bu yolla da âdâb ve erkânlarını nesillerden nesillere aktarma imkanı elde etmişlerdir. Tarikâtın temel erkânını oluşturan bu kavramların şiirlerde nasıl yorumlandıkları, Bektâşi şairinin dünyasında ne şekilde hayal edildiği, şiir örnekleri incelendiğinde görülmektedir.[xiv] Bu şekilde Bektâşî tarikâtının âdâb ve erkânına ait unsurların şiirleştirilmiş şekli elde edilecektir. Bu sonuçlar Alevî-Bektâşî toplumu için temeli en eski zamanlara dayanan edebî manzum bir âdâb ve erkânnâme örneği olacaktır. * Fatih Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Görevlisi. [i] Süleyman ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (İstanbul 1995),18. [ii] Mustafa TATCI: “Hz. Pîr’in Mi’yarı”, İSAM Dergisi, (İstanbul, 1998),s.69. [iii] Süleyman ULUDAĞ: “Tasavvuf Açısından Gelenek ve Yenileşme”, İSAM Dergisi, (İstanbul ,1986),s.67. [iv] Abdulbâkî GÖLPINARLI: Mevlevî Ã�dâb ve Erkânı, (İstanbul,1963), 4. [v] Süleyman ULUDAĞ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, a.g.e.,18. [vi] Belkıs TEMREN: Bektaşiliğin Eğitsel ve Kütürel Boyutu, Ankara, 1995,109. [vii] Abdulbaki GÖLPINARLI: “Bektaş (Hacı)” Abdulbaki Gölpınarlı ,Haz. Ali ALPARSLAN , (Ankara,1996),104. [viii] Belkıs TEMREN: a.g.e., 67. [ix] a.g.e.,110. [x] Haydar KAYA: Alevî Bektâşî Erkânı Evradı ve Edebiyatı (İstanbul, 1996), 320,322. [xi] Abdulkadir SEZGİN: Hacı Bektaş Velî ve Bektâşîlik, (İstanbul, 1985),279. [xii] Cahit ÖZTELLİ: Pir Sultan Abdal, (İstanbul, 1996),399. [xiii] Yılmaz SOYVER: Sosyolojik Açıdan Alevî Bektâşî Geleneği ,155-156. [xiv] Bu konuda G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığımız Bektâşî Ã�dâb ve Erkânı adlı doktora çalışmasında belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Alevikutuphanesi hakkında

Neden Aleviyiz? Yaşamı, evreni, dünyayı, insani ve bütün bunlarla ilintili ne varsa; doğru tanımlamak, kavramak, anlamak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Kuranı kutsal kitap. Hz. Muhammed`i peygamber, Hz. Ali`yi ve On İki imamları rehber, Hacı Bektaş Veli`yi Hünkar, Pir Sultan Abdal`i Pir olarak bildiğimiz için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır yok edilmek istenen, baskılara, katliamlara, iftiralar maruz kalan mazlum bir toplumun, haksızlığa ve zalimliğe boyun eğmeyen bir toplumun üyesi olmak için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Asırlardır insanlığa ışık tutan erenlerin, evliyaların, cümle kamil insanların şerefli ve aydınlık yolunda yürümek için Aleviyiz! Neden Aleviyiz? Yozlaşıp değerlerimize yabancılaşmamak için, Yobazlaşıp gerici gelenekleri inanç diye bilmemek için, Serçeşmeden yoksun kalmamak için, Yoksul olmamak için Aleviyiz! Bütün yozlara ve yobazlara inat ALEVİYİZ! ALEVİLİK inancımızdır

Eylül 25, 2013 tarihinde KONULAR içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Bektâşî âdâb Ve Erkâni için yorumlar kapalı.

Yorumlar kapalı.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d blogcu bunu beğendi: